×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Taylorov red     MATEMATIKA 1 - PREDAVANJA    

Indeks

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V ZA
adicioni teoremi
Trigonometrijske funkcije | Kosinusov poučak i adicioni | Hiperbolne i area funkcije | Derivacija
algebarski komplement
Laplaceov razvoj determinante
amplituda
Opća sinusoida
anti-komutativnost
Vektorski produkt
aplikata
Koordinatizacija prostora
apscisa
Koordinatizacija pravca | Koordinatizacija ravnine | Koordinatizacija prostora
apsolutna vrijednost
Apsolutna vrijednost | Derivacije slijeva i zdesna
kompleksnog broja
Kompleksni brojevi
area
kosinus hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
kotangens hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
sinus hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
tangens hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
argument
funkcije
Funkcije
kompleksnog broja
Trigonometrijski oblik
aritmetika računala
Aritmetika računala
arkus kosinus
Arkus funkcije
arkus kotangens
Arkus funkcije
arkus sinus
Arkus funkcije
arkus tangens
Arkus funkcije
asimptota
Asimptote | Ispitivanje toka funkcije
horzontalna
Asimptote
kosa
Asimptote
vertikalna
Asimptote | Polinomi i racionalne funkcije
asocijativnost
Prirodni brojevi | Zbrajanje vektora

B
baza
eksponencijalne funkcije
Eksponencijalna funkcija
logaritamske funkcije
Svojstva logaritama
baza prostora
Linearna nezavisnost | Baza prostora $ {\cal E}$
bijekcija
Teorem o inverznoj funkciji
binarna relacija
Binarne relacije
anti-simetrična
Uređeni skupovi
ekvivalencije
Binarne relacije
parcijalnog uređaja
Uređeni skupovi
refleksivna
Binarne relacije
simetrična
Binarne relacije
tranzitivna
Binarne relacije
binarni sustav
Brojevni sustavi
binomni koeficijent
Binomni poučak
binomni poučak
Binomni poučak
Briggs
Logaritamska funkcija
brojevni pravac
Realni brojevi | Realni brojevi
brojevni sustav
binarni
Brojevni sustavi
decimalni
Brojevni sustavi
heksadecimalni
Brojevni sustavi
heksagezimalni
Brojevni sustavi
oktalni
Brojevni sustavi
rimski
Brojevni sustavi

C
cikloida
Parametarsko zadavanje
Cramerovo pravilo
Cramerovo pravilo

D
DeMorganovi zakoni
Osnove matematičke logike
derivacija
Derivacija | Derivacija | Pravila deriviranja | Diferencijal
druga
Više derivacije i diferencijali | Više derivacije i diferencijali
implicitno zadane funkcije
Deriviranje implicitno zadane funkcije
inverzne funkcije
Pravila deriviranja
kompozicije funkcija
Pravila deriviranja
parametarski zadane funkcije
Deriviranje parametarski zadane funkcije
slijeva
Derivacije slijeva i zdesna
višeg reda
Više derivacije i diferencijali | Zakrivljenost
zdesna
Derivacije slijeva i zdesna
Descartesov list
Implicitno zadavanje | Parametarsko zadavanje | Asimptote
ispitivanje toka
Parametarski zadana funkcija
determinanta
Determinante
Laplaceov razvoj
Laplaceov razvoj determinante
svojstva
Svojstva determinanti
diferencijal
Diferencijal | Približno računanje
drugog reda
Više derivacije i diferencijali
višeg reda
Više derivacije i diferencijali
direktni produkt
Binarne relacije
disjunkcija
Osnove matematičke logike
ekskluzivna
Osnove matematičke logike
distributivnost
Prirodni brojevi | Skalarni produkt | Vektorski produkt
domena
Funkcije | FUNKCIJE REALNE VARIJABLE
donja međa
Uređeni skupovi
dovoljan uvjet
Osnove matematičke logike
duljina
Vektori | Duljina vektora, jedinični vektor,
dužina
Vektori
usmjerena
Vektori

E
eipcikloida
Parametarsko zadavanje
ekstenzija
Funkcije
ekstrem
Ekstremi | Ispitivanje toka funkcije
dovoljan uvjet
Ekstremi | Ekstremi | Ispitivanje toka funkcije
geometrijski
Geometrijski ekstrem | Rješavanje problema ravnoteže
globalni
Ekstremi
lokalni
Ekstremi | Zakrivljenost
nužan uvjet
Ekstremi | Ispitivanje toka funkcije
ekvipotencija
Ekvipotencija i beskonačni skupovi
ekvivalencija
Osnove matematičke logike
elipsa
implicitno zadana
Deriviranje implicitno zadane funkcije
parametarski zadana
Deriviranje parametarski zadane funkcije
euklidski prostor
Vektori
$ \exp_a$
Eksponencijalna funkcija | Logaritamska funkcija

F
faktorijele
Binomni poučak
fazni pomak
Opća sinusoida
FORTRAN
Rješavanje trokutastih sustava
funkcija
Funkcije | Pregled elementarnih funkcija
strogo padajuća
Monotonost
algebarska
Klasifikacija elementarnih funkcija
area
Hiperbolne i area funkcije
derivacija
Hiperbolne i area funkcije
argument
Funkcije
arkus
Arkus funkcije
derivacija
Trigonometrijske i arkus funkcije
ciklometrijska
Arkus funkcije
derivabilna
Derivacija
eksponencijalna
Eksponencijalna funkcija | Logaritamska funkcija | Hiperbolne i area funkcije | L'Hospitalovo pravilo i računanje
baza
Eksponencijalna funkcija
derivacija
Eksponencijalna i logaritamska funkcija
ekstenzija
Funkcije
elementarna
Pregled elementarnih funkcija | Klasifikacija elementarnih funkcija
eskplicitno zadana
Eksplicitno zadavanje
glatka
Derivacija
graf
FUNKCIJE REALNE VARIJABLE | Tablično zadavanje | Eksplicitno zadavanje | Implicitno zadavanje | Parametarsko zadavanje | Zakrivljenost | Ispitivanje toka funkcije
točka infleksije
Zakrivljenost | Zakrivljenost | Ispitivanje toka funkcije
granična vrijednost
Limes
hiperbolna
Hiperbolne i area funkcije
derivacija
Hiperbolne i area funkcije
implicitno zadana
Implicitno zadavanje
derivacija
Deriviranje implicitno zadane funkcije
inverzna
Teorem o inverznoj funkciji | Logaritamska funkcija
derivacija
Pravila deriviranja
graf
Potenciranje s racionalnim eksponentom
ispitivanje toka
Ispitivanje toka funkcije
kompozicija
Funkcije | Svojstva neprekidnih funkcija
derivacija
Pravila deriviranja
konkavna
Zakrivljenost | Zakrivljenost | Ispitivanje toka funkcije
konstantna
Konstantna funkcija | Derivacija
konveksna
Zakrivljenost | Zakrivljenost | Ispitivanje toka funkcije
limes
Limes | Limes | Svojstva limesa | Svojstva limesa | Svojstva neprekidnih funkcija
logaritamska
Logaritamska funkcija
baza
Logaritamska funkcija | Logaritamska funkcija | Svojstva logaritama
Briggsovi logaritmi
Logaritamska funkcija
dekadski logaritmi
Logaritamska funkcija
derivacija
Eksponencijalna i logaritamska funkcija
prirodni logaritam
Eksponencijalna funkcija
prirodni logaritmi
Logaritamska funkcija
svojstva
Svojstva logaritama
monotona
Klasifikacija funkcija | Monotonost | Ispitivanje toka funkcije
neomeđena
Klasifikacija funkcija
neparna
Klasifikacija funkcija | Ispitivanje toka funkcije
neprekidna
Neprekidnost | Svojstva neprekidnih funkcija
nul-točka
Ispitivanje toka funkcije
omeđena
Klasifikacija funkcija | Klasifikacija funkcija
padajuća
Klasifikacija funkcija | Monotonost
parametarska
Parametarsko zadavanje
derivacija
Deriviranje parametarski zadane funkcije
ispitivanje toka
Parametarski zadana funkcija
parna
Klasifikacija funkcija | Ispitivanje toka funkcije
periodična
Klasifikacija funkcija | Ispitivanje toka funkcije
po dijelovima monotona
Klasifikacija funkcija
područje definicije
Funkcije | FUNKCIJE REALNE VARIJABLE | Ispitivanje toka funkcije
područje vrijednosti
Funkcije | FUNKCIJE REALNE VARIJABLE
potencija
Potencija | L'Hospitalovo pravilo i računanje
derivacija
Potencije
pravila
Potenciranje s realnim brojem
pravila potenciranja
Potencija
s prirodnim brojem
Potencija
s racionalnim brojem
Potenciranje s racionalnim eksponentom | Klasifikacija elementarnih funkcija
s realnim brojem
Potenciranje s realnim brojem
prava racionalna
Polinomi i racionalne funkcije
racionalna
Klasifikacija elementarnih funkcija | Polinomi i racionalne funkcije
rastuća
Klasifikacija funkcija | Monotonost
restrikcija
Funkcije
silazna
Klasifikacija funkcija
slika
Funkcije
strogo konkavna
Zakrivljenost
strogo konveksna
Zakrivljenost
strogo padajuća
Klasifikacija funkcija
strogo rastuća
Klasifikacija funkcija | Monotonost
tablična
Tablično zadavanje
transcendentna
Klasifikacija elementarnih funkcija
trigonometrijska
Trigonometrijske funkcije | Hiperbolne i area funkcije
derivacija
Trigonometrijske i arkus funkcije
vrijednosti
Trigonometrijske funkcije
uzlazna
Klasifikacija funkcija

G
Gaussova eliminacija
Gaussova eliminacija | Primjeri
Gnuplot
Potenciranje s racionalnim eksponentom | Svojstva logaritama | Arkus funkcije | Ispitivanje toka funkcije
gomilište
Gomilište i podniz
gornja međa
Uređeni skupovi
graf
Apsolutna vrijednost
granična vrijednost
Niz realnih brojeva

H
heksadecimalni sustav
Brojevni sustavi
hipocikloida
Parametarsko zadavanje
homogeni sustav
Kronecker-Capellijev teorem
homogenost
Skalarni produkt | Vektorski produkt
hvatište
Vektori

I
identiteta
Teorem o inverznoj funkciji
implikacija
Osnove matematičke logike
infimum
Uređeni skupovi
infleksija
Zakrivljenost | Zakrivljenost | Ispitivanje toka funkcije
injekcija
Teorem o inverznoj funkciji
intenzitet
Vektori
interpolacija
Tablično zadavanje
interval
otvoreni
Uređeni skupovi
poluotvoreni
Uređeni skupovi
zatvoreni
Uređeni skupovi | Svojstva neprekidnih funkcija
inverzija
Determinante
inverzna funkcija
Teorem o inverznoj funkciji
iracionalni brojevi
Realni brojevi

J

K
kardinalni broj
Ekvipotencija i beskonačni skupovi
Kartezijev produkt
Binarne relacije
klasa ekvivalencije
Binarne relacije
kodomena
Funkcije | FUNKCIJE REALNE VARIJABLE
kofaktor
Laplaceov razvoj determinante
kombinacija
Binomni poučak
kompleksni broj
$ n$ -ti korijen
Trigonometrijski oblik
argument
Trigonometrijski oblik
eksponencijalni oblik
Eksponencijalni oblik
Eulerov oblik
Eksponencijalni oblik
imaginarni dio
Kompleksni brojevi
konjugirani
Kompleksni brojevi | Polinomi i racionalne funkcije
potenciranje
Trigonometrijski oblik
realni dio
Kompleksni brojevi
trigonometrijski oblik
Trigonometrijski oblik
komutativnost
Prirodni brojevi | Zbrajanje vektora | Skalarni produkt
konjunkcija
Osnove matematičke logike
konvergencija
apsolutna
Red funkcija
jednolika
Niz funkcija
uniformna
Niz funkcija | Red funkcija
koordinatizacija
pravca
Koordinatizacija pravca
prostora
Koordinatizacija prostora
ravnine
Koordinatizacija ravnine
koordinatni sustav
Koordinatizacija pravca
desni
Koordinatizacija ravnine | Koordinatizacija prostora
ortogonalni
Koordinatizacija ravnine | Koordinatizacija prostora
pravokutni
Koordinatizacija ravnine | Koordinatizacija prostora
kosinus
Trigonometrijske funkcije | Opća sinusoida | Arkus funkcije
hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
kosinus smjera
Duljina vektora, jedinični vektor, | Skalarni produkt
kosinusov poučak
Kosinusov poučak i adicioni
kotangens
Trigonometrijske funkcije | Arkus funkcije
hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
kriterij konvergencije
Kriteriji konvergencije
Cauchyjev
Kriteriji konvergencije
D'Alembertov
Kriteriji konvergencije
Leibnitzov
Alternirani redovi
poredbeni
Kriteriji konvergencije
Raabeov
Kriteriji konvergencije
Weierstrassov
Ispitivanje konvergencije
kritična točka
Ekstremi | Ispitivanje toka funkcije
kružnica
implicitno zadana
Implicitno zadavanje
parametarska jednadžba
Parametarsko zadavanje
kut
Skalarni produkt
između pravaca
Primjene
između pravca i ravnine
Primjene
između ravnina
Primjene
kvadrant
Koordinatizacija ravnine
kvantifikator
egzistencijalni
Osnove matematičke logike
univerzalni
Osnove matematičke logike

L
L'Hospitalovo pravilo
L'Hospitalovo pravilo i računanje | Ispitivanje toka funkcije | Dva važna limesa
lančanica
Hiperbolne i area funkcije
Leibnitz, Gottfried Wilhelm
Tangenta i normala
limes
beskonačan
Beskonačan limes
funkcije
Limes | Limes | Svojstva limesa | Svojstva limesa | Neprekidnost | Svojstva neprekidnih funkcija
inferior
Gomilište i podniz
neodređeni oblik
L'Hospitalovo pravilo i računanje
niza brojeva
Niz realnih brojeva
niza funkcija
Niz funkcija
slijeva
Limes slijeva i zdesna | Beskonačan limes
superior
Gomilište i podniz
u beskonačnosti
Limes u beskonačnosti
u desnom kraju
Limes u beskonačnosti
u lijevom kraju
Limes u beskonačnosti
zdesna
Limes slijeva i zdesna | Beskonačan limes
linearna kombinacija
Linearna nezavisnost | Linearna nezavisnost vektora | Baza prostora $ {\cal E}$
linearna nezavisnost
Linearna nezavisnost | Linearna nezavisnost vektora
linearna zavisnost
Linearna nezavisnost | Linearna nezavisnost vektora
$ \ln$
Logaritamska funkcija
$ \log$
Logaritamska funkcija
$ \log_a$
Logaritamska funkcija
logaritamske tablice
Tablično zadavanje | Kosinusov poučak i adicioni
logaritamsko deriviranje
Logaritamsko deriviranje

M
MacLaurinov razvoj
Taylorov red
majoranta
Kriteriji konvergencije
maksimum
Uređeni skupovi
globalni
Ekstremi
lokalni
Ekstremi
Matlab
Rješavanje trokutastih sustava
matrica
LINEARNA ALGEBRA | Matrice
dijagonala
Matrice
dijagonalna
Nul-matrica i jedinična matrica
ekvivalentne matrice
Rang matrice
elementarna matrica transformacije
Gaussova eliminacija | Elementarne matrice transformacija
elementi
Matrice
invertibilna
Inverzna matrica
inverzna
Inverzna matrica | Računanje inverzne matrice
jedinična
Nul-matrica i jedinična matrica | Rang matrice
matrica sustava
Matrični zapis sustava linearnih
množenje
Množenje matrica | Još o množenju matrica
množenje skalarom
Množenje matrice skalarom
nul-matrica
Nul-matrica i jedinična matrica
proširena matrica sustava
Matrični zapis sustava linearnih | Gaussova eliminacija | Primjeri
rang
Rang matrice | Podmatrice i poddeterminante
regularna
Inverzna matrica
simetrična
Transponirana matrica
singularna
Inverzna matrica
transponirana
Transponirana matrica
trokutasta
Rješavanje trokutastih sustava
zbrajanje
Zbrajanje matrica
minimum
Uređeni skupovi
globalni
Ekstremi
lokalni
Ekstremi
minoranta
Kriteriji konvergencije
mješoviti produkt
Mješoviti produkt
množenje
Prirodni brojevi
modul
kompleksnog broja
Kompleksni brojevi
Moivreova formula
Trigonometrijski oblik

N
najveće cijelo
Klasifikacija funkcija
negacija
Osnove matematičke logike
nejednakost trokuta
Apsolutna vrijednost
NetPlot
Eksplicitno zadavanje | Parametarsko zadavanje | Parametarsko zadavanje | Parametarsko zadavanje | Polinomi i racionalne funkcije | Ispitivanje toka funkcije
Newton, Isaac
Derivacija
niz
Cauchyjev
Cauchyjev niz
divergentan
Niz realnih brojeva | Niz realnih brojeva
funkcija
Niz funkcija
geometrijski
Gomilište i podniz
konvergentan
Niz realnih brojeva | Omeđenost, monotonost i konvergencija | Cauchyjev niz | Niz funkcija
limes
Niz realnih brojeva
svojstva
Svojstva limesa
monoton
Niz realnih brojeva
omeđen
Omeđenost, monotonost i konvergencija
osnovna nejednadžba konvergencije
Niz realnih brojeva | Dva važna limesa
padajući
Niz realnih brojeva
parcijalnih suma
Red realnih brojeva | Red funkcija
rastući
Niz realnih brojeva
realnih brojeva
Niz realnih brojeva
stacionaran
Niz realnih brojeva
član
Niz realnih brojeva
niz funkcija
Niz funkcija
jednolika konvergencija
Niz funkcija
konvergencija po točkama
Niz funkcija
konvergentan
Niz funkcija
limes
Niz funkcija
obična konvergencija
Niz funkcija
uniformna konvergencija
Niz funkcija
član
Niz funkcija
norma
Vektori | Vektori | Duljina vektora, jedinični vektor,
normala
Ravnina | Tangenta i normala
nužan uvjet
Osnove matematičke logike

O
okolina
Ekstremi
oktalni sustav
Brojevni sustavi
opisana kružnica
Primjene
ordinata
Koordinatizacija ravnine | Koordinatizacija prostora
ortocentar
Primjene
osnovni teorem algebre
Polinomi i racionalne funkcije
ostatak
Cauchyjev
Taylorov red
Lagrangeov
Taylorov red
Schlmlichov
Taylorov red
otvorena rečenica
Osnove matematičke logike

P
parametar
Parametarsko zadavanje
parametarsko rješenje
Primjeri
parcijalna suma
Red realnih brojeva | Red funkcija
Pascalov trokut
Binomni poučak | Binomni poučak
Peanovi aksiomi
Prirodni brojevi
period
Klasifikacija funkcija
osnovni
Klasifikacija funkcija
permutacija
Binomni poučak | Determinante
$ \pi$
Trigonometrijske funkcije | Broj $ e$ | Alternirani redovi
Pitagorin poučak
Duljina vektora, jedinični vektor, | Trigonometrijske funkcije | Kosinusov poučak i adicioni
pivotiranje
Pivotiranje
poddeterminanta
Podmatrice i poddeterminante
podmatrica
Podmatrice i poddeterminante
podniz
Gomilište i podniz | Omeđenost, monotonost i konvergencija
pogreška
Aritmetika računala
apsolutna
Približno računanje
relativna
Približno računanje
polinom
Polinomi i racionalne funkcije | Polinomi i racionalne funkcije
nul-točka
Polinomi i racionalne funkcije
potenciranje
s kompleksnim eksponentom
Eksponencijalni oblik
površina
paralelograma
Vektorski produkt
poligonalnog lika
Primjene
trokuta
Vektorski produkt
pravac
Pravac
kanonska jednadžba
Pravac
okomiti pravci
Primjene
paralelni pravci
Primjene
parametarska jednadžba
Pravac
presjek ravnina
Pravac
u ravnini
Pravac
vektor smjera
Pravac
vektorska jednadžba
Pravac
pravilo
paralelograma
Zbrajanje vektora
poligona
Zbrajanje vektora
trokuta
Zbrajanje vektora
pravilo ukliještene funkcije
Svojstva limesa
pravilo zamjene
Svojstva limesa
predikat
Osnove matematičke logike
prekid
Asimptote | Polinomi i racionalne funkcije
druge vrste
Vrste prekida
prve vrste
Vrste prekida
uklonjivi
Vrste prekida
preslikavanje
Funkcije
1-1
Teorem o inverznoj funkciji
na
Teorem o inverznoj funkciji
obostrano jednoznačno
Teorem o inverznoj funkciji
prikloni kut
Duljina vektora, jedinični vektor, | Skalarni produkt
princip matematičke indukcije
Prirodni brojevi
projekcija
ortogonalna
Primjene
pravca na ravninu
Primjene
točke na pravac
Primjene
točke na ravninu
Primjene
proširenje
Funkcije
proširenje po neprekidnosti
Dva važna limesa
$ \mathbb{Q}$
Racionalni brojevi

R
radijus konvergencije
Red potencija
ravnina
Ravnina
jednadžba kroz točku
Ravnina
kroz tri točke
Ravnina
normala
Ravnina
okomite ravnine
Primjene
opći oblik
Ravnina
paralelne ravnine
Primjene
segmentni oblik
Ravnina
vektorska jednadžba
Ravnina
red
alternirani
Alternirani redovi
alternirani harmonijski
Alternirani redovi
apsolutno konvergentan
Apsolutna konvergencija
geometrijski
Red realnih brojeva | Red realnih brojeva
harmonijski
Nužan uvjet konvergencije
konvergentan
Red realnih brojeva
nužan uvjet konvergencije
Nužan uvjet konvergencije
parcijalna suma
Red realnih brojeva
realnih brojeva
Red realnih brojeva
Taylorov
Približno računanje | Taylorov red | Taylorov red
član
Red realnih brojeva
red funkcija
Red funkcija
geometrijski
Red funkcija
konvergentan
Red funkcija
područje konvergencije
Ispitivanje konvergencije
član
Red funkcija
red potencija
Red potencija
relacija
ekvivalencije
Binarne relacije | Vektori
parcijalnog uređaja
Uređeni skupovi
potpunog uređaja
Uređeni skupovi | Uređaj na skupu prirodnih
restrikcija
Funkcije | Svojstva neprekidnih funkcija

S
sekanta
Tangenta i normala
$ \mathop{\mathrm{sign}}\nolimits $
Limes slijeva i zdesna
$ \sin$
Limes u beskonačnosti | Limes u beskonačnosti | Trigonometrijske funkcije | Arkus funkcije
hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
sinusoida
opća
Opća sinusoida
amplituda
Opća sinusoida
fazni pomak
Opća sinusoida
sjecište
pravaca
Primjene
pravca i ravnine
Primjene
ravnina
Primjene
skalarna komponenta
Koordinatizacija pravca | Koordinatizacija ravnine | Koordinatizacija prostora
skalarni produkt
Skalarni produkt
skup
Binarne relacije
beskonačan
Ekvipotencija i beskonačni skupovi
cijelih brojeva
Cijeli brojevi
diskretan
Uređaj na skupu prirodnih | Cijeli brojevi
ekvipotentni skupovi
Ekvipotencija i beskonačni skupovi | Uređaj na skupu prirodnih
element
Binarne relacije
gust
Racionalni brojevi | Realni brojevi
kompleksnih brojeva
Kompleksni brojevi
konačan
Ekvipotencija i beskonačni skupovi
neprebrojiv
Realni brojevi
omeđen odozdo
Uređeni skupovi
omeđen odozgo
Uređeni skupovi
partitivni
Binarne relacije
prazan
Binarne relacije
prebrojiv
Uređaj na skupu prirodnih
prebrojivo beskonačan
Uređaj na skupu prirodnih
prirodnih brojeva
Prirodni brojevi
racionalnih brojeva
Racionalni brojevi
realnih brojeva
Realni brojevi
uređen
Uređeni skupovi | Uređaj na skupu prirodnih
slika funkcije
Funkcije
slobodni vektor
Matrični zapis sustava linearnih
stacionarna točka
Ekstremi | Ispitivanje toka funkcije
stožac
Geometrijski ekstrem
sud
Osnove matematičke logike
istinitost
Osnove matematičke logike
supremum
Uređeni skupovi
surjekcija
Teorem o inverznoj funkciji
sustav linearnih jednadžbi
LINEARNA ALGEBRA | Matrice | Matrični zapis sustava linearnih | Kronecker-Capellijev teorem | Cramerovo pravilo | Baza prostora $ {\cal E}$
jedinstveno rješenje
Kronecker-Capellijev teorem
parametarsko rješenje
Kronecker-Capellijev teorem
trokutasti sustav
Rješavanje trokutastih sustava | Gaussova eliminacija
suženje
Funkcije

T
tangens
Trigonometrijske funkcije | Arkus funkcije
hiperbolni
Hiperbolne i area funkcije
tangenta
Tangenta i normala | Deriviranje implicitno zadane funkcije
aproksimacija krivulje
Diferencijal
jednadžba
Tangenta i normala
Taylorov razvoj
Eksponencijalni oblik | Taylorov red
Taylorov red
Približno računanje | Taylorov red | Taylorov red
Taylorova formula
Taylorov red
Teorem
Bolzano-Weierstrass
Omeđenost, monotonost i konvergencija
Cauchy
Cauchyjev i Lagrangeov teorem
Fermat
Fermatov i Rolleov teorem
Kronecker-Capelli
Kronecker-Capellijev teorem
L'Hospital
L'Hospitalovo pravilo i računanje | Ispitivanje toka funkcije
Lagrange
Cauchyjev i Lagrangeov teorem
Leibnitz
Alternirani redovi
o monotonosti
Monotonost
Rolle
Fermatov i Rolleov teorem
srednje vrijednosti
Cauchyjev i Lagrangeov teorem | Cauchyjev i Lagrangeov teorem
Weierstrass
Ispitivanje konvergencije
težište trokuta
Primjene
trigonometrijska kružnica
Trigonometrijske funkcije
trigonometrijski identitet
Trigonometrijske funkcije | Hiperbolne i area funkcije

U
udaljenost
pravaca
Primjene
pravca i ravnine
Primjene
ravnina
Primjene
točaka
Primjene
točke od pravca
Primjene
točke od ravnine
Primjene
upisana kružnica
Primjene

V
valjak
Geometrijski ekstrem
varijabla
nezavisna
Funkcije | Derivacija
zavisna
Funkcije
vektor
Matrice | Linearna nezavisnost | Vektori
jedinični
Duljina vektora, jedinični vektor,
kolinearan
Vektori | Koordinatizacija ravnine | Linearna nezavisnost vektora
komplanaran
Koordinatizacija ravnine | Linearna nezavisnost vektora
množenje skalarom
Množenje vektora skalarom
nul-vektor
Vektori
orijentacija
Vektori
položaja
Prostor radijus-vektora
radijus-vektor
Prostor radijus-vektora
suprotni
Zbrajanje vektora
zbrajanje
Zbrajanje vektora
vektor smjera
Pravac
vektorska komponenta
Koordinatizacija ravnine
vektorski produkt
Vektorski produkt
vektorsko-skalarni produkt
Mješoviti produkt
vektorsko-vektorski produkt
Vektorsko-vektorski produkt
volumen
paralelopipeda
Mješoviti produkt
tetraedra
Mješoviti produkt
tijela s ravnim plohama
Primjene

Z
zakoni distribucije
Osnove matematičke logike
zbrajanje
Prirodni brojevi
Zenonov paradoks
Red realnih brojeva