×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Polinomi i racionalne funkcije     Pregled elementarnih funkcija     DERIVACIJE I PRIMJENE


Hiperbolne i area funkcije

Hiperbolne funkcije definiramo pomoću eksponencijalne funkcije $ e^x$ (poglavlje 4.6.3). Hiperbolne funkcije su zanimljive jer su rješenja mnogih problema u fizici i tehnici izražena pomoću njih. Veze između hiperbolnih funkcija slične su vezama između trigonometrijskih funkcija.

Sinus hiperbolni je funkcija

$\displaystyle \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits :\mathbb{R}\to \mathbb{R}, \qquad \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x =\frac{e^x-e^{-x}}{2},
$

a kosinus hiperbolni je funkcija

$\displaystyle \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits :\mathbb{R}\to [1,+\infty), \qquad \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x =\frac{e^x+e^{-x}}{2}.
$

Funkcije $ \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x$ i $ \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x$ prikazane su na slici 4.39.

Slika 4.39: Sinus hiperbolni i kosinus hiperbolni
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/cship.eps,width=7.2cm}
\end{center}\end{figure}

Vidimo da je sinus hiperbolni neparna, a kosinus hiperbolni parna funkcija te da je sinus hiperbolni strogo rastuća funkcija. Kosinus hiperbolni se još zove i lančanica, jer lanac obješen o dvije točke u gravitacijskom polju zauzme oblik dijela te krivulje. Za funkcije $ \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x$ i $ \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x$ vrijedi

  $\displaystyle \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 x-\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits ^2 x=1$    
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits 2x=\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits ^2 x+\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^2 x$ (4.11)
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits 2x =2\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x.$    

Zadatak 4.14   Dokažite svojstva (4.11). Usporedite ta svojstva s trigonometrijskim identitetom (4.9) i adicionim teoremima (A3) i (A6). Opišite sličnosti i razlike?

Slično kao kod trigonometrijskih funkcija, tangens hiperbolni definiramo kao kvocijent sinusa i kosinusa, a kotangens hiperbolni kao kvocijent kosinusa i sinusa, odnosno

  $\displaystyle \mathop{\mathrm{th}}\nolimits x=\frac{\mathop{\mathrm{sh}}\nolimi...
...{ch}}\nolimits x}, \qquad \mathop{\mathrm{th}}\nolimits : \mathbb{R}\to (-1,1),$    
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x=\frac{\mathop{\mathrm{ch}}\nolim...
...m{cth}}\nolimits : \mathbb{R}\setminus \{0\} \to (-\infty,-1) \cup (1,+\infty).$    

Funkcije $ \mathop{\mathrm{th}}\nolimits x$ i $ \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x$ prikazane su na slici 4.40. Funkcija $ \mathop{\mathrm{th}}\nolimits x$ je neparna, strogo rastuća i neprekidna te ima horizontalne asimptote $ y=-1$ i lijevom i $ y=1$ u desnom kraju. Funkcija $ \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x$ je neparna, strogo padajuća i ima prekid druge vrste u točki $ x=0$ . Njene horizontalne asimptote su također pravci $ y=-1$ i lijevom i $ y=1$ u desnom kraju, a pravac $ x=0$ je vertikalna asimptota s obje strane.

Slika 4.40: Tangens hiperbolni i kotangens hiperbolni
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/thhip.eps,width=8.4cm}
\end{center}\end{figure}

Zadatak 4.15   Koristeći svojstva funkcije $ e^x$ izračunajte limese

  $\displaystyle \lim_{x\to -\infty} \mathop{\mathrm{th}}\nolimits x, \qquad \lim_{x\to +\infty} \mathop{\mathrm{th}}\nolimits x,$    
  $\displaystyle \lim_{x\to -\infty} \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x, \qquad \lim_{x\to +\infty} \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x,$    
  $\displaystyle \lim_{x\to 0-0} \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x, \qquad \lim_{x\to 0+0} \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x.$    

Area funkcije su inverzne funkcije hiperbolnih funkcija. Primijetimo da su sve hiperbolne funkcije bijekcije, osim $ \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x$ pa za kosinus hiperbolni inverznu funkciju definiramo za restrikciju $ \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits \mid_{[0,+\infty)}$ . Funkcije area sinus hiperbolni, area kosinus hiperbolni, area tangens hiperbolni i area kotangens hiperbolni definirane su redom na sljedeći način:

$\displaystyle \mathop{\mathrm{arsh}}\nolimits x=$ $\displaystyle \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits ^{-1} x = \ln (x+\sqrt{x^2+1}),$    
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{arsh}}\nolimits :\mathbb{R}\to \mathbb{R},$    
$\displaystyle \mathop{\mathrm{arch}}\nolimits x=$ $\displaystyle \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits ^{-1} x = \ln (x+\sqrt{x^2-1}),$    
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{arch}}\nolimits :[1,+\infty)\to [0,+\infty),$    
$\displaystyle \mathop{\mathrm{arth}}\nolimits x=$ $\displaystyle \mathop{\mathrm{th}}\nolimits ^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\frac{1+x}{1-x},$ (4.12)
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{arth}}\nolimits :(-1,1)\to \mathbb{R},$    
$\displaystyle \mathop{\mathrm{arcth}}\nolimits x=$ $\displaystyle \mathop{\mathrm{cth}}\nolimits ^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\frac{x+1}{x-1},$    
  $\displaystyle \mathop{\mathrm{arcth}}\nolimits :(-\infty,-1)\cup (1,+\infty)\to \mathbb{R}\setminus\{0\}.$    

Area funkcije se ponekad označavaju i s velikim početnim slovom kao na primjer $ \mathop{\mathrm{Arsh}}\nolimits x$ . Funkcije $ \mathop{\mathrm{arsh}}\nolimits x$ i $ \mathop{\mathrm{arch}}\nolimits x$ prikazane su na slici 4.41, a funkcije $ \mathop{\mathrm{arth}}\nolimits x$ i $ \mathop{\mathrm{arcth}}\nolimits x$ na slici 4.42.

Slika 4.41: Area sinus hiperbolni i area kosinus hiperbolni
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/arsh.eps,width=10.8cm}
\end{center}\end{figure}

Slika 4.42: Area tangens hiperbolni i area kotangens hiperbolni
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/arth.eps,width=10.8cm}
\end{center}\end{figure}

Zadatak 4.16  
a)
Dokažite da su formule za area funkcije te njihove domene i kodomene zaista dane s odgovarajućim izrazima u (4.12).
b)
Koje su horizontalne i vertikalne asimptote funkcija $ \mathop{\mathrm{arth}}\nolimits x$ i $ \mathop{\mathrm{arcth}}\nolimits x$ (vidi sliku 4.42)? Dokažite da su to asimptote tako što ćete izračunati odgovarajuće limese.
c)
Nacrtajte funkcije

$\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits (\mathop{\mathrm{arsh}}\nolimits x),$ $\displaystyle \qquad f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{arsh}}\nolimits (\mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x),$    
$\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits (\mathop{\mathrm{arch}}\nolimits x),$ $\displaystyle \qquad f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{arch}}\nolimits (\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits x),$    
$\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{th}}\nolimits (\mathop{\mathrm{arth}}\nolimits x),$ $\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{arth}}\nolimits (\mathop{\mathrm{th}}\nolimits x),$    
$\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{cth}}\nolimits (\mathop{\mathrm{arcth}}\nolimits x),$ $\displaystyle f(x)$ $\displaystyle =\mathop{\mathrm{arcth}}\nolimits (\mathop{\mathrm{cth}}\nolimits x).$    


Polinomi i racionalne funkcije     Pregled elementarnih funkcija     DERIVACIJE I PRIMJENE