×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Omeđenost, monotonost i konvergencija     Niz realnih brojeva     Svojstva limesa


Broj $ e$

Dokazat ćemo da je niz

$\displaystyle %
a_n=\left( 1+\frac{1}{n}\right)^n
$

rastući i omeđen odozgo pa stoga konvergira po teoremu 6.4. Limes tog niza označavamo s $ e$ ,

$\displaystyle %
e=\lim_{n\to \infty}\left( 1+\frac{1}{n}\right)^n.
$

Broj $ e$ ima beskonačni neperiodični decimalni zapis, a njegovih prvih pedeset znamenaka glasi

$\displaystyle 2.71828182845904523536028747135266249775724709369995
$

Dokažimo da je zadani niz omeđen:

$\displaystyle \left(\frac{1}{n}+1\right)^n$ $\displaystyle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{n}\right)^{k} 1^{n-k}$    
  $\displaystyle = 1+\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}\,1\cdot \left(1-\frac{1}{n}\right) \left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots \left(1-\frac{k-1}{n}\right)$    
  $\displaystyle \leq 1+\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \leq 1+\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}}=1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$    
  $\displaystyle < 3.$    

Dokažimo da je zadani niz strogo rastući:

$\displaystyle \left(\frac{1}{n}+1\right)^n$ $\displaystyle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \frac{1}{(n+1)^k}$    
  $\displaystyle < \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \frac{1}{(n+1)^k} =\left( \frac{1}{n+1}+1\right)^{n+1}.$    

Također možemo dokazati

$\displaystyle %
\lim_{n\to \infty} \left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n}=e.
$

Napomena 6.2   Broj $ e$ također možemo izračunati i kao sumu beskonačnog reda brojeva (vidi formulu (6.1) u poglavlju 6.2.2 i zadatak 6.5).

Zadatak 6.1   Niz (4.7), koji je u poglavlju 4.6.5 naveden kao jedna od mogućih definicija broja $ \pi$ , možemo definirati i rekurzivno kao niz $ \{b_n\}$ koji je definiran formulama:

$\displaystyle a_1$ $\displaystyle =\sqrt{2},$ $\displaystyle \qquad b_1$ $\displaystyle =2^2\sqrt{2-a_1},$    
$\displaystyle a_n$ $\displaystyle =\sqrt{2+a_{n-1}},$ $\displaystyle \qquad b_n$ $\displaystyle =2^{n+1}\sqrt{2-a_n}.$    

Prema (4.7) vrijedi $ \lim b_n=\pi$ . Dokažite da je niz $ \{b_n\}$ konvergentan tako što ćete pokazati da je strogo rastući i omeđen odozgo.


Omeđenost, monotonost i konvergencija     Niz realnih brojeva     Svojstva limesa