×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Cijeli brojevi     OSNOVE MATEMATIKE     Realni brojevi


Racionalni brojevi

U ovom poglavlju definirat ćemo skup racionalnih brojeva $ \mathbb{Q}$ te dati osnovna svojstva tog skupa.

Na skupu

$\displaystyle %
\mathbb{Z}\times \mathbb{N}=\{ (m,n): m\in \mathbb{Z},\ n\in \mathbb{N}\}
$

definiramo relaciju $ \sim$ s

$\displaystyle %
(m_1,n_1)\sim(m_2,n_2) \Leftrightarrow m_1\cdot n_2=m_2\cdot n_1.
$

$ \sim$ je relacija ekvivalencije, na primjer $ (2,3)\sim(4,6)\sim(6,9)$ .

Skup racionalnih brojeva $ \mathbb{Q}$ je skup svih klasa ekvivalencije na skupu $ \mathbb{Z}\times \mathbb{N}$ , odnosno

$\displaystyle %
\mathbb{Q}=\left\{ \frac{m}{n}: m\in \mathbb{Z},\ n\in \mathbb{N}\right\}_{\sim}.
$

Računske operacije $ +$ , $ \cdot$ i $ :$ te relaciju potpunog uređaja $ \leq$ na skupu $ \mathbb{Q}$ definiramo redom kako slijedi:

$\displaystyle \frac{m_1}{n_1}+\frac{m_2}{n_2}$ $\displaystyle = \frac{m_1\cdot n_2+n_1\cdot m_2}{n_1\cdot n_2},$    
$\displaystyle \frac{m_1}{n_1}\cdot \frac{m_2}{n_2}$ $\displaystyle = \frac{m_1\cdot m_2}{n_1\cdot n_2},$    
$\displaystyle \frac{m_1}{n_1} : \frac{m_2}{n_2}$ $\displaystyle = \frac{\frac{m_1}{n_1}}{\frac{m_2}{n_2}}= \frac{m_1\cdot n_2}{n_1\cdot m_2}, \quad \textrm{za}\quad m_2\neq 0,$    
$\displaystyle \frac{m_1}{n_1}\leq \frac{m_2}{n_2}$ $\displaystyle \Leftrightarrow m_1\cdot n_2\leq n_1\cdot m_2.$    

Ovdje se zaista radi o definicijama, jer smo "nove" operacije i relaciju uređaja na lijevim stranama definirali pomoću poznatih operacija i uređaja na skupu $ \mathbb{Z}$ na desnim stranama. Dakle, iste oznake za računske operacije i relaciju uređaja imaju različita značenja na lijevim i desnim stranama. Računske operacije i relacija uređaja na skupu $ \mathbb{Q}$ su dobro definirane jer ne ovise o predstavniku klase ekvivalencije, na primjer $ \frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{2}{6}+\frac{9}{12}$ . Za računske operacije vrijede poznata svojstva slično kao u teoremu 1.3.

Za razliku od skupova $ \mathbb{N}$ i $ \mathbb{Z}$ koji su diskretni, skup $ \mathbb{Q}$ je gust, odnosno između svaka dva različita racionalna broja nalazi se beskonačno mnogo racionalnih brojeva.

Teorem 1.7   Skup $ \mathbb{Q}$ je gust.

Dokaz.

Dovoljno je dokazati da se između svaka dva različita racionalna broja nalazi barem jedan racionalni broj. Neka je

$\displaystyle %
q_1=\frac{m_1}{n_1},\quad q_2=\frac{m_2}{n_2} \quad \textrm{i}
\quad q_1< q_2 \quad \textrm{odnosno}\quad m_1n_2<n_1m_2.
$

Neka je

$\displaystyle %
q=\frac{q_1+q_2}{2}=\frac{m_1n_2+n_1m_2}{2n_1n_2}.
$

Tada je $ q_1<q$ jer je $ 2m_1n_1n_2<m_1n_1n_2+n_1n_1m_2$ . Slično vrijedi $ q<q_2$ i teorem je dokazan.     
Q.E.D.

Unatoč tome što je $ \mathbb{Q}$ gust, a $ \mathbb{N}$ prebrojiv, oba skupa imaju jednako mnogo elemenata. Naime, skupovi $ \mathbb{N}$ i $ \mathbb{N}\times \mathbb{N}$ su ekvipotentni jer je funkcija $ f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ definirana s

\begin{displaymath}%
\begin{array}{ccccc}
(1,1)_{f(1)}&(1,2)_{f(3)}&(1,3)_{f(6)}...
...)}&\cdots&&\\
(4,1)_{f(7)}&\cdots&&&\\
\cdots&&&&
\end{array}\end{displaymath}

bijekcija. Oznaka $ (1,1)_{f(1)}$ znači $ f(1)=(1,1)$ . Kako je $ \mathbb{Z}$ ekvipotentan s $ \mathbb{N}$ , to su i skupovi $ \mathbb{N}$ i $ \mathbb{Z}\times \mathbb{N}$ ekvipotentni. Konačno, iz $ \mathbb{N}\subset \mathbb{Q}\subset \mathbb{Z}\times \mathbb{N}$ zaključujemo da je skup $ \mathbb{Q}$ također ekvipotentan s $ \mathbb{N}$ .


Cijeli brojevi     OSNOVE MATEMATIKE     Realni brojevi