×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Množenje matrica     Matrice     Transponirana matrica


Nul-matrica i jedinična matrica

Kod zbrajanja brojeva broj 0 je neutralni element s obzirom na zbrajanje, odnosno

$\displaystyle %
x+0=0+x=x$   za svaki broj $ x$ $\displaystyle .
$

Analogija kod matrica je nul-matrica koja ima sve elemente jednake nuli. Nul-matricu označavamo s $ O$ , odnosno $ O_{mn}$ kada želimo naglasiti o kojem tipu se radi. Na primjer,

$\displaystyle %
\begin{bmatrix}1&2&3\\ 4&5&6 \end{bmatrix} +
\begin{bmatrix}0 ...
...rix}1&2&3\\ 4&5&6 \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix}1&2&3\\ 4&5&6 \end{bmatrix}.
$

Kod množenja brojeva broj $ 1$ je neutralni element s obzirom na množenje, odnosno

$\displaystyle %
x\cdot 1=1\cdot x= x$   za svaki broj $ x$ $\displaystyle .
$

Analogija kod matrica je jedinična matrica . Ukoliko matrica nije kvadratna, jedinične matrice u odnosu na množenje slijeva i zdesna su različitog reda. Na primjer, lako vidimo da je

\begin{displaymath}\begin{split}&\begin{bmatrix}12 & 5& 7& -2\\ 30 & 17& 16& -5\...
...\\ 30 & 17& 16& -5\\ 48 & 29& 25& -8 \end{bmatrix}. \end{split}\end{displaymath}    

Jediničnu matricu označavamo s $ I$ , odnosno s $ I_n$ ako želimo naglasiti o kojoj dimenziji se radi. Općenito je, dakle

\begin{displaymath}%
I_{ij}=
\begin{cases}
1 & \text{za $i=j$}, \\
0 & \text{za $i\neq j$},
\end{cases}\end{displaymath}

i za svaku matricu tipa $ m\times n$ vrijedi

$\displaystyle %
I_{m}A=A I_{n}=A.
$

Jedinična matrica je poseban slučaj dijagonalne matrice. $ D$ je dijagonalna matrica ako jedini ne-nula elementi leže na njenoj dijagonali, odnosno

$\displaystyle %
D_{ij}=0 \ $   za$\displaystyle \ i\neq j.
$


Množenje matrica     Matrice     Transponirana matrica