×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rang matrice     LINEARNA ALGEBRA     Inverzna matrica


Kronecker-Capellijev teorem

Sljedeći teorem nam opisuje strukturu rješenja sustava linearnih jednadžbi u ovisnosti o rangu matrice sustava i rangu proširene matrice sustava.

Teorem 2.5   [Kronecker-Capelli] Za sustav $ A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ vrijedi:
i)
Sustav ima rješenje ako i samo ako matrice $ A$ i $ \begin{bmatrix}A&\vline& \mathbf{b}\end{bmatrix}$ imaju isti rang.
ii)
Ako je $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)=\mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (\begin{bmatrix}A&\vline&\mathbf{b}\end{bmatrix})$ , tada sustav ima ista rješenja kao i sustav koji dobijemo kada uzmemo $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)$ nezavisnih jednadžbi, odnosno $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)$ linearno nezavisnih redaka matrice $ \begin{bmatrix}A&\vline& \mathbf{b}\end{bmatrix}$ .
iii)
Neka sustav ima rješenje i neka je $ n$ broj nepoznanica. Tada je rješenje jedinstveno ako i samo ako je $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)=n$ . Ako je $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)<n$ , tada sustav ima beskonačno rješenja koja su izražena pomoću $ n-\mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)$ parametara.

Dokaz.

i) Neka sustav ima rješenje $ \mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2&\cdots&x_n\end{bmatrix}^T$ i neka su

$\displaystyle %
\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\cdots,\mathbf{a}_n
$

stupci matrice $ A$ . Iz poglavlja 2.1.6 zaključujemo da matrično množenje $ A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ možemo pisati i kao

$\displaystyle x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2+\cdots + x_n\mathbf{a}_n=\mathbf{b}.$ (2.6)

Dakle, $ \mathbf{b}$ je linearna kombinacija stupaca matrice $ A$ pa je $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (\begin{bmatrix}A&\vline&\mathbf{b}\end{bmatrix})\leq\mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)$ . Kako se dodavanjem stupca rang ne može smanjiti, zaključujemo da je $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (\begin{bmatrix}A&\vline&\mathbf{b}\end{bmatrix})=\mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)$ .

Obratno, neka je $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)=\mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (\begin{bmatrix}A&\vline&\mathbf{b}\end{bmatrix})=r$ . Kako već među stupcima matrice $ A$ ima $ r$ linearno nezavisnih, zaključujemo da je $ \mathbf{b}$ linearna kombinacija stupaca matrice $ A$ , odnosno da postoje brojevi $ x_1,x_2, \cdots, x_n$ za koje vrijedi (2.6). U matričnom obliku to odgovara zapisu $ A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ , što znači da je $ \mathbf{x}$ rješenje sustava.

Dokaze tvrdnji ii) i iii) izostavljamo.     

Q.E.D.

Zadatak 2.6   Protumačite primjere 2.1, 2.2 i 2.3 prema teoremu 2.5.

Posebno je lagana primjena Kronecker-Capellijevog teorema na homogene sustave, odnosno sustave oblika

$\displaystyle %
A\mathbf{x}=\mathbf{0}.
$

Homogeni sustav očito uvijek ima trivijalno rješenje $ \mathbf{x}=\mathbf{0}$ . Iz teorema 2.5 slijedi da će homogeni sustav imati i netrivijalna (parametarska) rješenja ako i samo ako je $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)<n$ , pri čemu je $ n$ broj nepoznanica.


Rang matrice     LINEARNA ALGEBRA     Inverzna matrica