×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Vektori     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Množenje vektora skalarom


Zbrajanje vektora

U ovom poglavlju definirat ćemo operaciju zbrajanja vektora te dati njena osnovna svojstva.

Definicija 3.3   Neka su zadani vektori $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ i točke $ O$ , $ A$ i $ B$ takve da je

$\displaystyle %
\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}, \qquad \mathbf{b}=\overrightarrow{AB}.
$

Zbroj vektora $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ je vektor $ \mathbf{c}=\overrightarrow{OB}$ . Ovakav način zbrajanja vektora zove se pravilo trokuta i prikazan je na slici 3.2.

Slika 3.2: Zbrajanje vektora (pravilo trokuta)
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/zbrtrok.eps,width=8.4cm}\end{center}\end{figure}

Vektore također možemo zbrajati i po pravilu paralelograma koje je prikazano na slici 3.3. Više vektora zbrajamo po pravilu poligona kao što je prikazano na slici 3.4: ako su zadani vektori $ \mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\ldots, \mathbf{a}_n$ i točke $ O,A_1,A_2,\ldots,A_n$ takve da je

$\displaystyle %
\mathbf{a}_1=\overrightarrow{OA_1},\quad \mathbf{a}_2=\overrightarrow{A_1A_2},\quad \ldots,
\quad \mathbf{a}_n=\overrightarrow{A_{n-1}A_n},
$

tada je

$\displaystyle %
\mathbf{a}=\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\cdots +\mathbf{a}_n = \overrightarrow{OA_n}.
$

Slika 3.3: Pravilo paralelograma
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/zbrpar.eps,width=8.4cm}\end{center}\end{figure}

Slika 3.4: Pravilo poligona
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/zbrpol.eps,width=8.4cm}\end{center}\end{figure}

Zbrajanje vektora ima sljedeća svojstva:

Z1.
$ (\mathbf{a}+\mathbf{b})+\mathbf{c}=\mathbf{a}+(\mathbf{b}+\mathbf{c})$         (asocijativnost),
Z2.
$ \mathbf{a}+\mathbf{b}=\mathbf{b}+\mathbf{a}$         (komutativnost),
Z3.
za nul-vektor $ \mathbf{0}$ vrijedi $ \mathbf{a}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{a}=\mathbf{a}$ ,
Z4.
za svaki vektor $ \mathbf{a}=\overrightarrow{PQ}$ postoji suprotni vektor $ -\mathbf{a}=\overrightarrow{QP}$ takav da je

$\displaystyle %
\mathbf{a}+(-\mathbf{a})=\mathbf{a}-\mathbf{a}=\mathbf{0}.
$

Suprotni vektor je kolinearan s $ \mathbf{a}$ , ima istu duljinu i suprotnu orijentaciju.

Svojstva Z2, Z3 i Z4 slijede direktno iz definicije zbrajanja vektora, dok je svojstvo Z1 prikazano na slici 3.5.

Slika 3.5: Asocijativnost zbrajanja vektora
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/asocvek.eps,width=9.6cm}\end{center}\end{figure}


Vektori     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Množenje vektora skalarom