×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Hiperbolne i area funkcije     MATEMATIKA 1 - PREDAVANJA     Derivacija

DERIVACIJE I PRIMJENE

Ova je glava posvećena derivacijama i njihovim primjenama. To je jedno od najvažnijih područja matematičke analize, još poznato i kao diferencijalni račun.

Za derivaciju općenito možemo reći je da je ona mjera promjene. Stoga nam derivacije omogućuju određivanje područja na kojem funkcija raste ili pada, nalaženje točaka u kojima funkcija dostiže najmanju ili najveću vrijednost te određivanje područja na kojima je funkcija konkavna ili konveksna. Rješavanje navedenih zadataka sastavni je dio rješavanja mnogih problema koji se javljaju u inženjerskim primjenama pa je stoga potpuno poznavanje diferencijalnog računa nužno za svakog inženjera.

Klasične primjene zbog kojih se u XVII. stoljeću i razvio diferencijalni račun su nalaženje brzine i ubrzanja (primjer 5.2) i nalaženje jednadžbe tangente (poglavlje 5.1.1).


Poglavlja