×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Svojstva determinanti     Determinante     Laplaceov razvoj determinante


Podmatrice i poddeterminante

Rang matrice možemo definirati i pomoću podmatrica. Neka je zadana matrica $ A$ tipa $ m\times n$ . Na presjeku $ r$ redaka i $ s$ stupaca matrice $ A$ nalazi se matrica tipa $ r\times s$ koju zovemo podmatrica ili submatrica matrice $ A$ . Naravno da je i $ A$ svoja vlastita podmatrica, kao i svaki element od $ A$ . Poddeterminante matrice $ A$ su determinante kvadratnih podmatrica matrice $ A$ .

Teorem 2.8   Sljedeće tvrdnje su ekvivalentne:
i)
$ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)=r$ .
ii)
Barem jedna poddeterminanta od $ A$ reda $ r$ je različita od nule, a sve poddeterminante reda većeg od $ r$ su jednake nula.