×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Trigonometrijske i arkus funkcije     Derivacije elementarnih funkcija     Hiperbolne i area funkcije


Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Za eksponencijalnu funkciju definiranu u poglavlju 4.6.3 vrijedi

$\displaystyle (a^x)'=a^x \ln a, \qquad a>0,\ x\in \mathbb{R}.$ (5.4)

Posebno, za $ a=e$ zbog $ \ln e=1$ vrijedi

$\displaystyle (e^x)'=e^x,\qquad x\in \mathbb{R},$ (5.5)

pa je $ e^x$ jedina funkcija koju deriviranje "ne mijenja". Izvod formule je nešto složeniji. Koristeći definiciju derivacije (5.1) i teorem 4.3 imamo

$\displaystyle (a^x)'$ $\displaystyle =\lim_{\Delta x\to 0} \frac{a^{x+\Delta x}-a^x}{\Delta x}= \lim_{...
...a x}-a^x}{\Delta x}= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{a^x (a^{\Delta x}-1)}{\Delta x}$    
  $\displaystyle = a^x \lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}.$    

Uvedimo supstituciju $ a^{\Delta x}=t+1$ , odnosno

$\displaystyle \Delta x=\frac{\ln (t+1)}{\ln a},
$

što povlači

$\displaystyle \Delta x\to 0 \quad \Leftrightarrow \quad t\to 0.
$

Koristeći redom teorem 4.3, teorem 4.7 i primjer 4.9 b) imamo

$\displaystyle (a^x)'$ $\displaystyle =a^x \lim_{t\to 0} \frac{t}{\frac{\ln(t+1)}{\ln a}}$    
  $\displaystyle =a^x\ln a \lim_{t\to 0}\frac{1}{\frac{1}{t}\ln(t+1)}$    
  $\displaystyle =a^x\ln a \frac{1}{\lim_{t\to 0} \ln(t+1)^{1/t} }$    
  $\displaystyle =a^x\ln a \frac{1}{\ln\big(\lim_{t\to 0} (t+1)^{1/t} \big) }$    
  $\displaystyle = a^x\ln a \frac{1}{\ln e }$    
  $\displaystyle = a^x\ln a,$    

što smo i željeli dokazati.

Za logaritamsku funkciju iz poglavlja 4.6.4 vrijedi

$\displaystyle (\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}, \qquad a>0,\ a\neq 1,\ x > 0.
$

Posebno, za $ a=e$ imamo

$\displaystyle (\ln x)'=\frac{1}{x}.
$

Zaista, Teorem o deriviranju inverzne funkcije 5.3 i formula (5.4) daju

$\displaystyle (\log_a x)'=\frac{1}{(a^y)'}=\frac{1}{a^y\ln a}=\frac{1}{x\ln a}.
$


Trigonometrijske i arkus funkcije     Derivacije elementarnih funkcija     Hiperbolne i area funkcije