×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Fermatov i Rolleov teorem     Teoremi diferencijalnog računa     L'Hospitalovo pravilo i računanje


Cauchyjev i Lagrangeov teorem srednje vrijednosti

Teorem 5.8   [Cauchy] Neka su funkcije $ f$ i $ g$ neprekidne na zatvorenom intervalu $ [a,b]$ i derivabilne na otvorenom intervalu $ (a,b)$ te neka je $ g'(x)\neq 0$ za svaki $ x\in(a,b)$ . Tada postoji točka $ c\in(a,b)$ takva da je

$\displaystyle \frac{f'(c)}{g'(c)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.
$

Dokaz.

Pretpostavka $ g'(x)\neq 0$ za svaki $ x\in(a,b)$ povlači da je $ g(a)\neq g(b)$ . Naime, ako bi vrijedilo $ g(a)=g(b)$ , tada bi po Rolleovom teoremu postojala točka $ x$ iz intervala $ (a,b)$ za koju je $ g'(x)=0$ . Sada možemo definirati funkciju

$\displaystyle F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a)).
$

Funkcija $ F$ je dobro definirana jer je nazivnik u gornjem izrazu različit od nule. Očito vrijedi $ \mathcal{D}_F=\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ i $ F(a)=F(b)=0$ . Nadalje, kako su $ f$ i $ g$ neprekidne na intervalu $ [a,b]$ i derivabilne na intervalu $ (a,b)$ , takva je i $ F$ . Funkcija $ F$ stoga ispunjava pretpostavke Rolleovog teorema 5.7 pa postoji točka $ c\in(a,b)$ takva da je $ F'(c)=0$ . Dakle,

$\displaystyle 0=F'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(c),
$

i teorem je dokazan.     
Q.E.D.

Ako u Cauchyjevom teoremu odaberemo $ g(x)=x$ , tada je $ g'(x)=1$ i $ g(b)-g(a)=b-a$ pa imamo sljedeći važan teorem.

Teorem 5.9   [Lagrange] Neka je funkcija $ f$ neprekidna na zatvorenom intervalu $ [a,b]$ i derivabilna na otvorenom intervalu $ (a,b)$ . Tada postoji točka $ c\in(a,b)$ takva da je

$\displaystyle f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.
$

Lagrangeov teorem ima zanimljivu geometrijsku interpretaciju koja je prikazana na slici 5.6. Vrijednost

$\displaystyle \frac{f(b)-f(a)}{b-a}
$

je koeficijent smjera sekante koja prolazi kroz točke $ A=(a,f(a))$ i $ B=(b,f(b))$ , a vrijednost $ f'(c)$ je koeficijent smjera tangente kroz točku $ C=(c,f(c))$ . Lagrangeov teorem dakle znači da (ako su ispunjene pretpostavke) postoji točka u kojoj je tangenta paralelna sa sekantom. Zbog toga se često za oba teorema u ovom poglavlju koristi i naziv Teorem srednje vrijednosti. Primijetimo da Lagrangeov teorem samo kaže da točka $ c$ postoji. To ne isključuje mogućnost da postoji više takvih točaka, kao što je slučaj na slici 5.6. Može li postojati beskonačno takvih točaka?

Slika 5.6: Geometrijska interpretacija Lagrangeovog teorema
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/lagrange.eps,width=9.6cm}
\end{center}\end{figure}

Da bi bolje razumjeli Lagrangeov teorem, važno je uočiti zbog čega su važne pretpostavke da je $ f$ neprekidna na intervalu $ [a,b]$ i derivabilna na intervalu $ (a,b)$ . Ukoliko $ f$ nije neprekidna, tada je moguća situacija kao na slici 5.7 a) pa tražena točka $ c$ ne postoji. Ukoliko je $ f$ neprekidna ali nije derivabilna, tada je moguća situacija kao na slici 5.7 b) pa tražena točka $ c$ opet ne postoji.

Slika 5.7: Pretpostavke Lagrangeovog teorema
\begin{figure}\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
\epsfig{file=slike/lagrange1....
.../lagrange2.eps,width=6cm} \\
a) & b)
\end{tabular}
\end{center}\end{figure}

Tvrdnju Lagrangeovog teorema možemo zapisati na još nekoliko načina. Često se koristi zapis

$\displaystyle f(b)-f(a)=f'(c)(b-a).
$

Uz oznaku

$\displaystyle \vartheta \equiv \frac{c-a}{b-a}
$

vrijedi

$\displaystyle c=a+\vartheta (b-a), \qquad 0<\vartheta <1,
$

pa se Lagrangeov teorem često zapisuje u obliku

$\displaystyle f(b)-f(a)=f'(a+ \vartheta (b-a)) (b-a), \qquad 0<\vartheta <1.
$

Dalje, koristeći oznake $ a=x$ i $ b=x+ \Delta x$ možemo pisati

$\displaystyle \Delta f(x)=f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\vartheta \Delta x)\Delta x, \qquad
0<\vartheta <1.
$


Fermatov i Rolleov teorem     Teoremi diferencijalnog računa     L'Hospitalovo pravilo i računanje