×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Baza prostora     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Vektorski produkt


Skalarni produkt

Definicija 3.4   Skalarni produkt vektora $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ je broj

$\displaystyle %
\mathbf{a}\cdot \mathbf{b}=\vert\mathbf{a}\vert\, \vert\mathbf{b}\vert \cos \angle(\mathbf{a},\mathbf{b}).
$

Još koristimo oznake $ \mathbf{a}\, \mathbf{b}$ i $ (\mathbf{a},\mathbf{b})$ .

Skalarni produkt ima sljedeća svojstva:

S1.
$ \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$ ako je $ \mathbf{a}=\mathbf{0}$ ili $ \mathbf{b}=\mathbf{0}$ ili $ \mathbf{a}\perp \mathbf{b}$ ,
S2.
$ \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\geq 0$ ako je $ \angle(\mathbf{a},\mathbf{b})\leq \pi/2$ , a $ \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}< 0$ ako je $ \angle(\mathbf{a},\mathbf{b})> \pi/2$ ,
S3.
vrijedi

  $\displaystyle \mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=1,$    
  $\displaystyle \mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{i}\cd...
...mathbf{k}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{k}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{j}=0,$    

S4.
$ \mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=\vert\mathbf{a}\vert\, \vert\mathbf{a}\vert=\vert\mathbf{a}\vert^2$ ,
S5.
$ \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\vert\mathbf{a}\vert\, b_a$ , gdje je

$\displaystyle %
b_a=\vert\mathbf{b}\vert\cos \angle(\mathbf{a},\mathbf{b})
$

duljina projekcije vektora $ \mathbf{b}$ na pravac definiran s vektorom $ \mathbf{a}$ pomnožena s odgovarajućim predznakom prema svojstvu S2 (slika 3.9),
S6.
$ \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$      (komutativnost),
S7.
$ \mathbf{a}\cdot (\mathbf{b}+\mathbf{c})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+
\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$     (distributivnost),
S8.
$ \lambda(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})=(\lambda\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}=
\mathbf{a}\cdot (\lambda\mathbf{b})$     (homogenost).

Slika 3.9: Skalarni produkt
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/skalp.eps,width=7.2cm}\end{center}\end{figure}

U koordinatnom sustavu računanje skalarnog produkta je vrlo jednostavno.

Teorem 3.2   Ako je

$\displaystyle %
\mathbf{a}=a_x\mathbf{i}+a_y\mathbf{j}+a_z\mathbf{k}, \qquad
\mathbf{b}=b_x\mathbf{i}+b_y\mathbf{j}+b_z\mathbf{k},
$

tada je

$\displaystyle %
\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.
$

Dokaz.

Tvrdnja slijedi iz svojstava S7, S8 i S3.     
Q.E.D.

Ako su vektori $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ zadani kao stupčane matrice, iz definicija matričnog množenja u poglavlju 2.1.3 i transponirane matrice u poglavlju 2.1.5 slijedi da skalarni produkt možemo zapisati i kao

$\displaystyle %
\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{a}^T \mathbf{b}.
$

Definicija skalarnog produkta 3.4 i teorem 3.2 omogućuju računanje kuta između dva vektora u prostoru pomoću formule

$\displaystyle \cos \angle(\mathbf{a},\mathbf{b})=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}
{\vert\mathbf{a}\vert\, \vert\mathbf{b}\vert}.
$

Primjer 3.6   Kosinus kuta između vektora $ \mathbf{a}=\{2,-3,1\}$ i $ \mathbf{b}=\{1,1,0\}$ jednak je

$\displaystyle %
\cos \angle(\mathbf{a},\mathbf{b})=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf...
...2\cdot 1-3\cdot 1+1\cdot 0}
{\sqrt{4+9+1}\, \sqrt{1+1}} =-\frac{1}{2\sqrt{7}}.
$

Na isti način, kosinus priklonog kuta kojeg vektor $ \mathbf{a}=\{x,y,z\}$ zatvara s vektorom $ \mathbf{i}$ jednak je

$\displaystyle %
\cos \angle(\mathbf{a},\mathbf{i})=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{i}}
{\vert\mathbf{a}\vert\, \vert\mathbf{i}\vert}=\frac{x}
{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},
$

čime smo dokazali teorem 3.1.

Zadatak 3.1   Je li trokut $ \triangle ABC$ , gdje je $ A=(1,3,1)$ , $ B=(0,1,2)$ i $ C=(1,-1,0)$ pravokutan? Je li jednakokračan?


Baza prostora     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Vektorski produkt