×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rješavanje problema ravnoteže     MATEMATIKA 1 - PREDAVANJA     Niz realnih brojeva


NIZOVI I REDOVI

U ovoj glavi, čiji je sadržaj za većinu studenata potpuno nov, bavit ćemo se nizovima realnih brojeva, redovima realnih brojeva te nizovima i redovima funkcija. Redovi brojeva su zapravo sume beskonačno pribrojnika koji se zbrajaju u zadanom redoslijedu i premda je tih pribrojnika beskonačno, njihova suma može biti konačna. S tim problemima bavili su se već grčki matematičari pa ćemo objasniti poznati Zenonov paradoks o Ahilu i kornjači.

Kod redova funkcija najzanimljiviji su redovi potencija. Jedna od najvažnijih primjena takvih redova je razvoj elementarnih funkcija u Taylorov red potencija. Taylorov red nam omogućuje računanje vrijednosti elementarnih funkcija (npr. $ \sin x$ , $ \cos x$ , $ e^x$ , $ \log x$ ) do unaprijed zadane točnosti pomoću osnovnih računskih operacija $ +,-,*,/$ .


Poglavlja