×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Laplaceov razvoj determinante     Determinante     Cramerovo pravilo


Računanje inverzne matrice

Postoji još jedan važan izraz za inverznu matricu.

Teorem 2.9   Neka je $ A$ regularna matrica i neka je $ \tilde A$ matrica čiji su elementi algebarski komplementi $ A_{ij}$ . Tada je

$\displaystyle %
A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \tilde A^T.
$

Dokaz.

Stavimo $ B=\tilde A^T /\det(A)$ . Tada je

$\displaystyle %
(AB)_{ij}= \sum_k a_{ik}b_{kj} = \frac{1}{\det (A)}\sum_k a_{ik}
A_{jk}.
$

Za $ i=j$ suma na desnoj strani predstavlja Laplaceov razvoj determinante matrice $ A$ po $ i$ -tom retku pa je $ (AB)_{ii}=1$ . Za $ i\neq j$ suma na desnoj strani predstavlja Laplaceov razvoj determinante s dva jednaka retka pa je jednaka nuli. Dakle, $ AB=I$ . Slično se pokaže $ BA=I$ pa je teorem dokazan.     
Q.E.D.

Zadatak 2.11   Nađite inverznu matricu matrice $ A$ iz zadatka 2.7 koristeći prethodni teorem.