×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Skalarni produkt     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Mješoviti produkt


Vektorski produkt

Definicija 3.5   Vektorski produkt vektora $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ je vektor $ \mathbf{c}=\mathbf{a}\times \mathbf{b}$ takav da je

$\displaystyle \vert\mathbf{c}\vert=\vert\mathbf{a}\vert\, \vert\mathbf{b}\vert \sin \angle(\mathbf{a},\mathbf{b}).
$

Pored toga, ako je $ \vert\mathbf{c}\vert>0$ , tada je

$\displaystyle \mathbf{c}\perp\mathbf{a}\quad \wedge \quad
\mathbf{c}\perp\mathbf{b},
$

pri čemu uređena trojka vektora $ (\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})$ čini desni sustav (slika 3.10).

Slika 3.10: Vektorski produkt
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/vekp.eps,width=6.0cm}\end{center}\end{figure}

Vektorski produkt ima sljedeća svojstva:

V1.
$ \mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{0}$ ako je $ \mathbf{a}=\mathbf{0}$ ili $ \mathbf{b}=\mathbf{0}$ ili ako su vektori $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ kolinearni,
V2.
vrijedi

  $\displaystyle \mathbf{i}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}\times\mathbf{k}=\mathbf{0},$    
  $\displaystyle \mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k},\quad \mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i},\quad \mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j},$    
  $\displaystyle \mathbf{j}\times\mathbf{i}=-\mathbf{k},\quad \mathbf{k}\times\mathbf{j}=-\mathbf{i},\quad \mathbf{i}\times\mathbf{k}=\mathbf{-}j,$    

V3.
$ \mathbf{a}\times\mathbf{b}=-\mathbf{b}\times\mathbf{a}$      (anti-komutativnost),
V4.
$ \mathbf{a}\times (\mathbf{b}+\mathbf{c})=\mathbf{a}\times\mathbf{b}+
\mathbf{a}\times\mathbf{c}$     (distributivnost),
V5.
$ \lambda(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=(\lambda\mathbf{a})\times\mathbf{b}=
\mathbf{a}\times (\lambda\mathbf{b})$     (homogenost),
V6.
norma $ \vert\mathbf{a}\times\mathbf{b}\vert$ jednaka je površini paralelograma što ga razapinju vektori $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ (slika 3.11).

Slika 3.11: Modul vektorskog produkta
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/mvp.eps,width=8.6cm}\end{center}\end{figure}

U pravokutnom koordinatnom sustavu vektorski produkt računamo pomoću determinante.

Teorem 3.3   Ako je

$\displaystyle %
\mathbf{a}=a_x\mathbf{i}+a_y\mathbf{j}+a_z\mathbf{k}, \qquad
\mathbf{b}=b_x\mathbf{i}+b_y\mathbf{j}+b_z\mathbf{k},
$

tada je

$\displaystyle %
\mathbf{a}\times\mathbf{b}=(a_yb_z-a_zb_y)\, \mathbf{i}
+(a_zb_x-a_xb_z)\, \mathbf{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\, \mathbf{k},
$

odnosno

$\displaystyle %
\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\
a_x&a_y&a_z\\ b_x&b_y&b_z
\end{vmatrix}.
$

Dokaz.

Tvrdnja slijedi iz svojstava V2, V4 i V5.     
Q.E.D.

Napomena 3.2   Svojstva vektorskog produkta odgovaraju svojstvima determinanti iz poglavlja 2.9.1:

Definicija vektorskog produkta 3.5 i teorem 3.3 omogućuju računanje površine poligonalnih likova u ravnini.

Primjer 3.7   Izračunajmo površinu trokuta $ \triangle ABC$ zadanog s

$\displaystyle %
A=(1,2,3),\qquad B=(0,-1,2), \qquad C=(3,3,0).
$

Površina trokuta jednaka je polovici površine paralelograma razapetog s vektorima $ \overrightarrow{AB}$ i $ \overrightarrow{AC}$ (slika 3.12). Kako je

$\displaystyle %
\overrightarrow{AB}=\{-1,-3,-1\}, \qquad \overrightarrow{AC}=\{2,1,-3\},
$

vrijedi

\begin{displaymath}\begin{split}P_{\triangle ABC}&=\frac{1}{2}\vert\overrightarr...
...k}\, (-1+6)\vert=\frac{1}{2}\sqrt{150}\approx 6.12. \end{split}\end{displaymath}    

Uočimo da smo na jednostavan način riješili naočigled složeni problem, jer smo našli površinu trokuta smještenog u prostoru, a nismo ga morali niti skicirati. Na isti način možemo provjeriti leže li tri točke na pravcu, jer će u tom slučaju površina trokuta biti nula.

Na sličan način možemo izračunati površinu bilo kojeg poligonalnog lika u prostoru, jer svaki takav lik možemo podijeliti na trokute.

Slika 3.12: Površina trokuta
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/ptrok.eps,width=10.8cm}\end{center}\end{figure}

Zadatak 3.2   Izračunajte površinu trokuta iz prethodnog primjera pomoću paralelograma razapetog s vektorima $ \overrightarrow{BA}$ i $ \overrightarrow{BC}$ . Može li se zadatak riješiti ako promatramo paralelogram razapet s vektorima $ \overrightarrow{AB}$ i $ \overrightarrow{BC}$ ?


Skalarni produkt     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Mješoviti produkt