×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Množenje vektora skalarom     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Koordinatizacija


Prostor radijus-vektora

U mnogim primjenama je praktično uzeti predstavnike vektora koji svi imaju hvatište u istoj točki. Ako u prostoru $ {\cal E}$ odaberemo točku $ O$ , svakoj točki $ P$ pripada jednoznačno određen vektor $ \overrightarrow{OP}$ . Vektor $ \overrightarrow{OP}$ je radijus-vektor ili vektor položaja točke $ P$ u odnosu na hvatište $ O$ . Skup radijus vektora $ V_O$ je skup svih takvih vektora.

Zbrajanje radijus-vektora definira se kao i zbrajanje vektora u poglavlju 3.2, uz dodatak što zbroj opet mora biti u skupu $ V_O$ pa se koristi pravilo paralelograma. Pri tome vrijede svojstva Z1-Z4.

Množenje radijus-vektora skalarom definira se kao i množenje vektora skalarom u poglavlju 3.3, pri čemu vrijede svojstva M1-M5.