×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Geometrijski ekstrem     DERIVACIJE I PRIMJENE     Ispitivanje toka funkcije


Zakrivljenost

U ovom poglavlju opisat ćemo postupak za ispitivanje zakrivljenosti funkcije, pri čemu važnu ulogu ima druga derivacija zadane funkcije.

Definicija 5.7   Funkcija $ f$ je konveksna na intervalu $ (a,b)\subseteq \mathcal{D}$ ako za proizvoljne točke $ x_1,x_2\in (a,b)$ takve da je $ x_1\neq x_2$ vrijedi

$\displaystyle f(t\, x_1+(1-t)\, x_2)\leq t\, f(x_1)+(1-t)\, f(x_2), \qquad t\in(0,1).
$

Slično, funkcija $ f$ je konkavna na intervalu $ (a,b)\subseteq \mathcal{D}$ ako za proizvoljne točke $ x_1,x_2\in (a,b)$ takve da je $ x_1\neq x_2$ vrijedi

$\displaystyle f(t\, x_1+(1-t)\, x_2)\geq t\, f(x_1)+(1-t)\, f(x_2), \qquad t\in(0,1).
$

U slučaju strogih nejednakosti, funkcija $ f$ je strogo konveksna odnosno strogo konkavna.

Strogo konveksna funkcija prikazana je na slici 5.12. Na istoj slici je prikazano i geometrijsko značenje definicije 5.7. Funkcija prikazana na slici 5.13 a) je konkavna, ali ne i strogo konkavna, dok je funkcija na slici 5.13 b) istovremeno i konveksna i konkavna.

Slika 5.12: Strogo konveksna funkcija
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/konveksna.eps,width=12.0cm}
\end{center}\end{figure}

Slika 5.13: Konkavna i konveksna funkcija
\begin{figure}\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
\epsfig{file=slike/konkavna.e...
...e=slike/kk.eps,width=6cm} \\
a) & b)
\end{tabular}
\end{center}\end{figure}

Napomena 5.2   Za graf konveksne funkcije vrijedi sljedeće:
a)
graf zakreće na gore na intervalu $ (a,b)$ ;
b)
u svakoj točki $ x\in(a,b)$ graf se nalazi iznad tangente u toj točki (vidi sliku 5.12);
c)
za proizvoljne točke $ x_1,x_2\in (a,b)$ takve da je $ x_1<x_2$ , graf restrikcije $ f\mid_{[x_1,x_2]}$ nalazi se ispod spojnice točaka $ (x_1,f(x_1))$ i $ (x_2,f(x_2)$ (vidi sliku 5.12);
d)
ako je funkcija $ f$ derivabilna na intervalu $ (a,b)$ , tada je $ f$ (strogo) konveksna na intervalu $ (a,b)$ ako i samo ako je derivacija $ f'$ (strogo) rastuća na intervalu $ (a,b)$ .

Zadatak 5.4   Kako glase tvrdnje analogne onima iz napomene 5.2 za konkavne funkcije?

Teorem 5.15   [Dovoljan uvjet zakrivljenosti] Neka je funkcija $ f$ dva puta derivabilna na intervalu $ (a,b)$ . Ako je $ f''(x)>0$ za svaki $ x\in(a,b)$ , tada je funkcija $ f$ strogo konveksna na intervalu $ (a,b)$ . Ako je $ f''(x)<0$ za svaki $ x\in(a,b)$ , tada je funkcija $ f$ strogo konkavna na intervalu $ (a,b)$ .

Dokaz.

Kako $ f''$ postoji na intervalu $ (a,b)$ , to po definiciji derivacije na tom intervalu postoji i prva derivacija $ f'$ . Dokažimo prvu tvrdnju teorema. Ako je $ f''(x)>0$ za svaki $ x\in(a,b)$ , tada je po teoremu 5.11 prva derivacija $ f'$ strogo rastuća na tom intervalu pa je funkcija $ f$ konveksna po napomeni 5.2 d). Dokaz druge tvrdnje je sličan.     
Q.E.D.

Ovaj teorem daje samo dovoljan, ali ne i nužan uvjet zakrivljenosti. Na primjer, funkcija $ f(x)=x^4$ je konveksna na čitavom skupu $ \mathbb{R}$ , ali je $ f''(0)=0$ .

U proučavanju funkcija zanimaju nas točke u kojima se zakrivljenost mijenja.

Definicija 5.8   Glatka funkcija $ f$ ima infleksiju u točki $ c$ ako postoji $ \varepsilon $ -okolina točke $ c$ , $ (c-\varepsilon , c+\varepsilon )\in \mathcal{D}$ , takva da je $ f$ strogo konveksna na intervalu $ (c-\varepsilon ,c)$ i strogo konkavna na intervalu $ (c,c+\varepsilon )$ ili obrnuto. Točka $ (c,f(c))$ je točka infleksije grafa funkcije $ f$ .

Teorem 5.16   [Nužan uvjet za postojanje infleksije]Ako funkcija $ f$ ima infleksiju u točki $ c$ i ako $ f''(c)$ postoji, tada je $ f''(c)=0$ .

Dokaz.

Kako $ f''(c)$ postoji, definicija derivacije 5.1 povlači da prva derivacija $ f'$ postoji u nekoj okolini točke $ c$ . Također, kako je $ f'$ derivabilna u točki $ c$ , to je i neprekidna u točki $ c$ . Neka funkcija $ f$ ima infleksiju u točki $ c$ i to tako da je, na primjer, strogo konveksna lijevo od točke $ c$ i strogo konkavna desno od točke $ c$ . To po napomeni 5.2 d) znači da je $ f'$ strogo rastuća lijevo od točke $ c$ i strogo padajuća desno od točke $ c$ , odnosno $ f'$ ima lokalni maksimum u točki $ c$ . No tada je $ f''(c)=0$ po teoremu 5.12.     
Q.E.D.

Prethodni teorem daje samo nužan, ali ne i dovoljan uvjet za postojanje infleksije. Na primjer, za funkcije $ f(x)=x^3$ i $ f(x)=x^4$ vrijedi $ f''(0)=0$ , a samo prva funkcija ima infleksiju u točki $ x=0$ , dok druga nema.

Teorem 5.17   [Dovoljan uvjet za postojanje infleksije] Neka je funkcija dva puta derivabilna na nekoj $ \varepsilon $ -okolini točke $ c$ , osim možda u točki $ c$ . Ako $ f''$ mijenja predznak u točki $ c$ , tada funkcija $ f$ ima infleksiju u točki $ c$ .

Dokaz.

Neka $ f''$ mijenja predznak u točki $ c$ . Tada je po teoremu 5.15 funkcija $ f$ konveksna lijevo od točke $ c$ , a konkavna desno od točke $ c$ , ili obrnuto pa stoga ima infleksiju u točki $ c$ .     
Q.E.D.

Na primjer, za funkciju $ f(x)=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x$ vrijedi

$\displaystyle f''(x)=(-2)\cos^{-3} x (-\sin x), \qquad f''(0)=0.
$

Očito je $ f''(x)<0$ za $ -\pi/2<x<0$ i $ f''(x)>0$ za $ 0<x<\pi/2$ . Dakle, funkcija $ \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x$ je po teoremu 5.15 konkavna za $ -\pi/2<x<0$ i konveksna za $ 0<x<\pi/2$ , pa ima infleksiju u točki $ x=0$ .

Konačno, za ispitivanje lokalnih ekstrema i točaka infleksije možemo koristiti i više derivacije. Sljedeći važan teorem navodimo bez dokaza.

Teorem 5.18   Neka funkcija $ f$ ima u nekoj $ \varepsilon $ -okolini točke $ c$ neprekidne derivacije do uključivo reda $ n$ , pri čemu je $ n\geq 3$ . Neka je

$\displaystyle f''(c)=f'''(c)=\cdots=f^{(n-1)}(c)=0, \qquad f^{(n)}(c)\neq 0.
$

Ako je $ n$ neparan, tada funkcija $ f$ ima infleksiju u točki $ c$ . Ako je $ n$ paran i ako je uz to još i $ f'(c)=0$ , tada funkcija $ f$ ima lokalni ekstrem u točki $ c$ i to minimum za $ f^{(n)}(c)>0$ i maksimum za $ f^{(n)}(c)<0$ .

Primjer 5.14  
a)
Za funkciju $ f(x)=x^4$ vrijedi $ f''(0)=f'''(0)=0$ , $ f^{IV}(0)=24\neq 0$ . Kako je $ f'(0)=0$ i $ f^{IV}(0)>0$ , zadana funkcija ima po teoremu 5.18 lokalni minimum u točki $ x=0$ .
b)
Za funkciju $ f(x)=x^5$ vrijedi $ f''(0)=f'''(0)=f^{IV}(0)=0$ , $ f^{V}(0)=120\neq 0$ . Kako je $ n=5$ neparan, iz teorema 5.18 slijedi da zadana funkcija ima infleksiju u točki $ x=0$ . U ovom slučaju radi se o "horizontalnoj infleksiji", jer je $ f'(0)=0$ , odnosno tangenta u točki infleksije je paralelna s $ x$ -osi.
c)
Za funkciju $ f(x)=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x$ vrijedi $ f''(0)=0$ , $ f'''(0)=2\neq 0$ pa je po teoremu 5.18 točka $ x=0$ točka infleksije. U ovom slučaju radi se o "kosoj infleksiji", jer je $ f'(0)=1$ , odnosno tangenta u točki infleksije zatvara s $ x$ -osi kut od $ \pi/4$ .

Zadatak 5.5   Ispitajte područja konveksnosti i konkavnosti te nađite točke infleksije i lokalne ekstreme funkcija $ \sin x$ , $ \cos x$ , $ \mathop{\mathrm{sh}}\nolimits x$ i $ \mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits x$ . Kod točaka infleksije utvrdite da li se radi o horizontalnim ili kosim infleksijama.


Geometrijski ekstrem     DERIVACIJE I PRIMJENE     Ispitivanje toka funkcije