×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Brojevni sustavi     Prirodni brojevi     Binomni poučak


Uređaj na skupu prirodnih brojeva

Uređaj definiramo na sljedeći način.

Definicija 1.14   Neka su $ m,n\in \mathbb{N}$ . Tada je $ m$ manji od $ n$ , odnosno $ m<n$ , ako i samo ako postoji $ p\in \mathbb{N}$ za koji je $ m+p=n$ . Nadalje, $ m$ je manje ili jednako $ n$ , odnosno $ m\leq n$ , ako vrijedi $ m<n$ ili $ m=n$ .

S ovako definiranom relacijom potpunog uređaja $ \mathbb{N}$ je uređen skup po definiciji 1.5. U skladu s poglavljem 1.2.1 možemo definirati intervale

$\displaystyle %
[1,n]_{\mathbb{N}}=\{ p\in \mathbb{N}: 1\leq p\leq n\}=\{1,2,\ldots,n\}.
$

Posebno je $ [1,\cdot)_{\mathbb{N}} =\{1,2,3,\ldots \}=\mathbb{N}$ .

Sljedeća definicija nadopunjava definicije iz poglavlja 1.3.2.

Definicija 1.15   Skup $ X$ ima $ n$ elemenata, odnosno $ \mathop{\mathrm{kard}}
X=n$ , ako je $ X$ ekvipotentan s $ [1,n]_{\mathbb{N}}$ . Skup $ X$ je prebrojiv ili prebrojivo beskonačan, odnosno $ \mathop{\mathrm{kard}} X=\aleph_0$ (alef nula), ako je ekvipotentan s $ \mathbb{N}$ .

Skup prirodnih brojeva $ (\mathbb{N},\leq)$ je diskretan ili diskretno uređen, odnosno za svaki $ n\in \mathbb{N}$ vrijedi $ \{p\in \mathbb{N}:n<p<n+1\}=\emptyset$ . Ovo svojstvo će biti jasnije kada u poglavljima 1.6 i 1.7 opišemo guste skupove $ \mathbb{Q}$ i $ \mathbb{R}$ .


Brojevni sustavi     Prirodni brojevi     Binomni poučak