×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rješavanje električne mreže     MATEMATIKA 1 - PREDAVANJA     Vektori


VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA

U ovoj glavi definirat ćemo pojam vektora, osnovne operacije s vektorima (zbrajanje i množenje sa skalarom), prikaz vektora u koordinatnom sustavu te produkte vektora s vektorom. Kod računanja produkata vektora svoju primjenu nalaze i determinante dimenzije $ 3\times 3$ . Potom ćemo pomoću vektora izvesti jednadžbu pravca u prostoru i jednadžbu ravnine te objasniti kako ispitujemo međusobne odnose točaka, pravaca i ravnina.


Poglavlja