×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
L'Hospitalovo pravilo i računanje     DERIVACIJE I PRIMJENE     Ekstremi


Monotonost

Predznak derivacije nam također kazuje da li funkcija raste ili pada na nekom intervalu. Pojam rastuće i padajuće (monotone) funkcije dan je u definiciji 4.3. U dokazu sljedećeg teorema koristit ćemo Lagrangeov teorem srednje vrijednosti 5.9.

Teorem 5.11   Neka je funkcija $ f$ derivabilna na intervalu $ (a,b)$ . Tada vrijedi:
i)
funkcija $ f$ je rastuća na intervalu $ (a,b)$ ako i samo ako je $ f'(x)\geq 0$ za svaki $ x\in(a,b)$ ;
ii)
funkcija $ f$ je padajuća na intervalu $ (a,b)$ ako i samo ako je $ f'(x)\leq 0$ za svaki $ x\in(a,b)$ ;
iii)
ako je $ f'(x)>0$ za svaki $ x\in(a,b)$ , tada je funkcija $ f$ strogo rastuća na intervalu $ (a,b)$ ;
iv)
ako je $ f'(x)<0$ za svaki $ x\in(a,b)$ , tada je funkcija $ f$ strogo padajuća na intervalu $ (a,b)$ .

Dokaz.

Dokažimo prvu tvrdnju, pri čemu treba dokazati oba smjera.

Neka je $ f$ rastuća i derivabilna na intervalu $ (a,b)$ . Trebamo dokazati da je $ f'(x)\geq 0$ za svaki $ x\in(a,b)$ . Odaberimo proizvoljni $ x\in(a,b)$ . Kako je $ f$ rastuća, za $ \Delta x<0$ vrijedi $ f(x+\Delta x)\leq f(x)$ pa je

$\displaystyle \lim_{\Delta x\to 0-0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\geq 0.
$

S druge strane, za $ \Delta x>0$ vrijedi $ f(x+\Delta x)\geq f(x)$ pa je

$\displaystyle \lim_{\Delta x\to 0+0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\geq 0.
$

Kako je $ f$ derivabilna, to je

$\displaystyle f'(x)= \lim_{\Delta x\to 0-0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}
=\lim_{\Delta x\to 0+0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\geq 0.
$

Točka $ x$ je bila proizvoljno odabrana pa zaključujemo da je $ f'(x)\geq 0$ za svaki $ x\in(a,b)$ .

Dokažimo drugi smjer. Neka je $ f$ derivabilna na intervalu $ (a,b)$ i neka je $ f'(x)\geq 0$ za svaki $ x\in(a,b)$ . Trebamo dokazati da je $ f$ rastuća po definiciji 4.3. Odaberimo dvije točke $ x_1,x_2\in (a,b)$ , takve da je $ x_1<x_2$ . Po Lagrangeovom teoremu 5.9 postoji točka $ c\in (x_1,x_2)$ takva da je

$\displaystyle \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)\geq 0.
$

Kako je $ x_2-x_1>0$ , zaključujemo da je nužno $ f(x_2)\geq f(x_1)$ , odnosno $ f$ je rastuća na intervalu $ (a,b)$ . S ovim smo dokazali prvu tvrdnju teorema. Dokaz ostalih tvrdnji je sličan.     
Q.E.D.

Dok prve dvije tvrdnje teorema vrijede u jednom i u drugom smjeru (ako i samo ako), zadnje dvije tvrdnje vrijede samo u jednom smjeru. Kao primjer zašto kod tih tvrdnji ne vrijedi drugi smjer, možemo uzeti funkciju $ y=x^3$ koja je strogo rastuća na čitavom skupu $ \mathbb{R}$ , ali je $ y'(0)=0$ .

Primjer 5.12   Odredimo intervale monotonosti funkcije $ f(x)=x^3-3x-2$ . Vrijedi $ f'(x)=3x^2-3$ . Stoga funkcija $ f$ raste za $ 3x^2-3\geq 0$ . Nakon rješavanja nejednadžbe zaključujemo da je $ f$ rastuća na intervalima $ (-\infty,-1)$ i $ (1,+\infty)$ . Štoviše, pošto u prethodnoj nejednakosti jednakost vrijedi samo za $ x=-1$ i $ x=1$ , zaključujemo da je na tim intervalima $ f$ strogo rastuća. Slično, funkcija $ f$ pada za $ 3x^2-3\leq 0$ , odnosno $ f$ je strogo padajuća na intervalu $ (-1,1)$ . Funkcija $ f$ i njena derivacija prikazane su na slici 5.8.

Slika 5.8: Intervali monotonosti
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/monotonost.eps,width=7.2cm}
\end{center}\end{figure}


L'Hospitalovo pravilo i računanje     DERIVACIJE I PRIMJENE     Ekstremi