×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Broj     Niz realnih brojeva     Cauchyjev niz


Svojstva limesa

Svojstva limesa nizova slična su svojstvima limesa funkcija koja su dana u poglavlju 4.3.1. Dokaz sljedećeg teorema sličan je dokazu teorema 4.3 pa ga stoga izostavljamo.

Teorem 6.6   Neka su nizovi $ \{a_n\}$ i $ \{b_n\}$ konvergentni. Tada vrijedi:
i)
$ \lim (a_n+b_n)=\lim (a_n)+\lim(b_n)$ ,
ii)
$ \lim (a_n-b_n)=\lim (a_n)-\lim(b_n)$ ,
iii)
$ \lim (a_n \cdot b_n)=\lim (a_n) \cdot \lim(b_n)$ ,
iv)
ako za svaki $ n$ vrijedi $ b_n\neq 0$ i ako je $ \lim b_n\neq
0$ , tada je

$\displaystyle %
\lim\frac{a_n}{b_n}=\frac{\lim a_n}{\lim b_n},
$

v)
ako za svaki $ n$ vrijedi $ a_n > 0$ i ako je $ \lim a_n >
0$ , tada je

$\displaystyle %
\lim a_n\, ^{\displaystyle b_n}=(\lim a_n)^{\displaystyle \lim b_n}.
$

Posebno, ako je $ b_n$ stacionaran niz, $ b_n=x$ , tada je

$\displaystyle %
\lim (a_n)^x = (\lim a_n)^x.
$

Primjer 6.5  
a)
Za niz

$\displaystyle %
a_n =\frac{an+b}{cn+d}, \quad a,b,c,d\in \mathbb{R}, \quad c\neq 0,
$

vrijedi

$\displaystyle %
\lim a_n=\lim\frac{(an+b)\cdot\frac{1}{n}}{(cn+d)\cdot\frac{1}{...
...lim\left(a+\frac{b}{n}\right)}{\lim\left(c+\frac{d}{n}\right)}
= \frac{a}{c}.
$

b)
Za niz

$\displaystyle %
a_n=\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2},
$

odnosno

$\displaystyle %
a_1=1,\quad a_2=\frac{1}{4}+\frac{2}{4},\quad
a_3=\frac{1}{3^2}+\frac{2}{3^2}+ \frac{3}{3^2}, \quad \ldots,
$

vrijedi

$\displaystyle %
\lim a_n=\lim\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2} = \lim\frac{1}{2}\cdot
\lim\frac{n+1}{n} =\frac{1}{2}.
$

Sljedeći teorem je sličan pravilu o ukliještenoj funkciji 4.4.

Teorem 6.7   Ako za nizove $ \{a_n\}$ , $ \{b_n\}$ i $ \{c_n\}$ postoji $ n_0\in \mathbb{N}$ takav da $ n\geq n_0$ povlači $ a_n\leq b_n \leq c_n$ i ako je $ \lim a_n=\lim c_n = a$ , tada je i $ \lim b_n=a$ .

Primjer 6.6   Pokažimo

$\displaystyle %
\frac{\sin n}{n}\to 0.
$

Zaista, budući je $ -1\leq \sin n\leq 1$ , to za svaki $ n\in \mathbb{N}$ vrijedi

$\displaystyle %
-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.
$

Kako $ -\frac{1}{n}\to 0$ i $ \frac{1}{n}\to 0$ , tvrdnja slijedi iz teorema 6.7.


Broj     Niz realnih brojeva     Cauchyjev niz