×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Niz realnih brojeva     Niz realnih brojeva     Omeđenost, monotonost i konvergencija


Gomilište i podniz

Definicija 6.5   Broj $ r$ je gomilište niza $ \{a_n\}$ ako se u svakoj $ \varepsilon $ -okolini broja $ r$ nalazi beskonačno mnogo članova niza, odnosno

$\displaystyle %
(\forall \varepsilon > 0) (\forall n\in \mathbb{N}) (\exists n'\in \mathbb{N}, n'>n)
\textrm{ takav da } \vert a_{n'}-r\vert<\varepsilon .
$

Dalje, $ +\infty$ je gomilšte niza $ \{a_n\}$ ako

$\displaystyle %
(\forall r > 0) (\forall n\in \mathbb{N}) (\exists n'\in \mathbb{N}, n'>n)
\textrm{ takav da } a_{n'}>r,
$

a $ -\infty$ je gomilšte niza $ \{a_n\}$ ako

$\displaystyle %
(\forall r < 0) (\forall n\in \mathbb{N}) (\exists n'\in \mathbb{N}, n'>n)
\textrm{ takav da } a_{n'}<r.
$

Najveće gomilište zove se limes superior i označava s $ \limsup$ , a najmanje gomilište zove se limes inferior i označava s $ \liminf$ .

Limes je ujedno i gomilište, dok gomilište ne mora biti limes. Nadalje, razlika između gomilišta i limesa je u tome što se unutar svake $ \varepsilon $ -okoline gomilišta $ r$ (koje nije ujedno i limes) nalazi beskonačno članova niza, ali se i izvan te okoline također nalazi beskonačno članova niza. Ukoliko je niz konvergentan, tada je očito

$\displaystyle %
\lim a_n=\limsup a_n=\liminf a_n.
$

Primjer 6.3  
a)
Niz

$\displaystyle %
a_n=(-1)^n \frac{n}{n+1}, \textrm{ odnosno } -\frac{1}{2},\frac{2}{3},
-\frac{3}{4}, \frac{4}{5},-\frac{5}{6},\frac{6}{7},\ldots
$

je divergentan i ima dva gomilišta $ 1$ i $ -1$ . Očito je $ \liminf a_n=-1$ i $ \limsup a_n=1$ .
b)
Niz

$\displaystyle %
a_n= n(1-(-1)^n), \textrm{ odnosno } 2,0,6,0,10,0,\ldots
$

je također divergentan i ima gomilišta 0 i $ +\infty$ te vrijedi $ \liminf a_n=0$ i $ \limsup a_n=+\infty$ .

Definicija 6.6   Podniz niza $ a:\mathbb{N}\to \mathbb{R}$ je svaka kompozicija $ a\circ n$ , gdje je $ n:\mathbb{N}\to \mathbb{N}$ strogo rastuća funkcija. $ K$ -ti član podniza $ a\circ n$ je

$\displaystyle %
(a\circ n)(k) =a(n(k))=a_{n(k)}=a_{n_k}.
$

Drugim riječima, podniz se dobije iz polaznog niza preskakanjem članova. Podniz je očito ponovo niz.

Na primjer, podniz $ \{a_{2n}\}$ niza

$\displaystyle a_n=(-1)^n\frac{n}{n+1}
$

glasi

$\displaystyle %
\frac{2}{3}, \frac{4}{5},\frac{6}{7},\ldots,
$

a podniz $ \{a_{2n-1}\}$ istog niza glasi

$\displaystyle %
-\frac{1}{2},-\frac{3}{4},-\frac{5}{6},\ldots
$

Sljedeći primjer opisuje ponašanje jednog važnog niza.

Primjer 6.4   Niz

$\displaystyle %
a_n=q^n, \ q\in R,\quad \textrm{ odnosno } \quad q,q^2,q^3,q^4,\cdots,
$

zove se geometrijski niz. Za $ \vert q\vert<1$ niz konvergira prema nuli. Za $ q=1$ niz je stacionaran, $ 1,1,1,\ldots$ , i konvergira prema 1. Za $ q=-1$ niz glasi $ -1,1,-1,1,-1,1,\ldots$ pa ima dva gomilišta $ 1$ i $ -1$ . Za $ \vert q\vert>1$ niz divergira. Posebno, za $ q>1$ niz divergira prema $ +\infty$ po definiciji 6.4, odnosno konvergira prema $ +\infty$ po napomeni 6.1.

Kombinirajući definicije podniza i gomilišta 6.5 i 6.6, zaključujemo sljedeće:

i)
broj $ r$ je gomilište niza $ \{a_{n}\}$ ako i samo ako postoji (barem jedan) podniz $ \{a_{n_k}\}$ koji konvergira prema $ r$ ;
ii)
ako je niz $ \{a_{n}\}$ konvergentan, tada za svaki podniz $ \{a_{n_k}\}$ vrijedi

$\displaystyle %
\lim_{k\to \infty} a_{n_k} = \lim_{n\to\infty} a_n.
$


Niz realnih brojeva     Niz realnih brojeva     Omeđenost, monotonost i konvergencija