×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Prostor radijus-vektora     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Koordinatizacija pravca


Koordinatizacija

Uvođenje koordinatnog sustava omogućava predstavljanje vektora pomoću realnih brojeva. Na taj način se pojednostavnjuje rukovanje s vektorima, jer se operacije s vektorima svode na odgovarajuće operacije s brojevima.


Poglavlja