×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Okomite ravnine     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Okomiti pravci


Jednadžba pravca

Odredite kanonsku i parametarsku jednadžbu pravca koji
a)
prolazi točkama $ M(1,2,-1)$ i $ N(2,0,3)$ .

b)
je zadan kao presjek ravnina

$\displaystyle \pi_1 \ \ldots\ x - y + z - 4 = 0 \quad\textrm{ i }\quad
\pi_2 \ \ldots\ 2x + y - 2z + 5 = 0.$

Rješenje.

a)
Budući da vektor

$\displaystyle \overrightarrow{MN}=\mathbf{r}_N-\mathbf{r}_M=\mathbf{i}-2\mathbf{j}+4\mathbf{k}$

leži na pravcu, vektor smjera zadanog pravca je $ \mathbf{s}=\{1, -2, 4\}$ . Potrebna je još jedna točka kojom pravac prolazi, pa odaberimo $ M(1,2,-1)$ . Prema [*] [M1, poglavlje 3.13], kanonska jednadžba pravca $ p$ glasi

$\displaystyle \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z+1}{4}.$

Stavimo

$\displaystyle \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z+1}{4}=t,\quad t\in\mathbb{R}.$

Odavde slijedi parametarska jednadžba pravca

$\displaystyle x=1+t,\quad y=2-2t, \quad z=-1+4t,\quad t\in\mathbb{R}.$

b)
Zbrajanjem jednadžbi ravnina $ \pi_1$ i $ \pi_2$ slijedi

$\displaystyle 3x-z+1=0,$

odakle je

$\displaystyle z=3x+1.$

Uvrštavanjem u prvu jednadžbu dobivamo

$\displaystyle y=x+z-4=x+(3x+1)-4=4x-3.$

Stavimo $ x=t,\, t\in\mathbb{R}$ . Tada je

$\displaystyle x=t,\quad y=4t-3,\quad z=3t+1,\quad t\in\mathbb{R}$    

jednoparametarsko rješenje sustava jednadžbi ravnina $ \pi_1$ i $ \pi_2$ , a ujedno i parametarska jednadžba zadanog pravca. Eliminacijom parametra $ t$ dobivamo kanonsku jednadžbu

$\displaystyle \frac{x}{1}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-1}{3}.$


Okomite ravnine     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Okomiti pravci