×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Pramen ravnina     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Jednadžba pravca


Okomite ravnine

a)
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi_0$ koja prolazi točkom $ M(2,-1,1)$ i okomita je na ravnine

$\displaystyle \begin{matrix}
\pi_1\quad \ldots & 3x & + & 2y & - & z & - & 4 & = & 0,\\
\pi_2\quad \ldots & x & + & y & + & z & - & 3 & = & 0.
\end{matrix}$

b)
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja prolazi točkama $ A(1,2,3)$ , $ B(3,2,1)$ i okomita je na ravninu $ \pi_1\ \ldots\ 4x-y+2z-7=0$ .

Rješenje.

a)
Označimo s $ \mathbf{n}_i$ vektor normale ravnine $ \pi_i$ za $ i=0,1,2$ . Ravnina $ \pi_0$ je okomita na ravnine $ \pi_1$ i $ \pi_2$ , pa je $ \mathbf{n}_0\perp \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ . Budući je vektorski produkt

$\displaystyle \mathbf{n}_1\times \mathbf{n}_2=
\begin{vmatrix}
\mathbf{i} & \ma...
...{k}\\
3 & 2 & -1\\
1 & 1 & 1
\end{vmatrix}=3\mathbf{i}-4\mathbf{j}+\mathbf{k}$

vektor okomit na $ \mathbf{n}_1$ i $ \mathbf{n}_2$ , možemo uzeti $ \mathbf{n}_0 =\mathbf{n}_1\times \mathbf{n}_2$ . Jednadžba ravnine $ \pi_0$ kroz točku $ M(2,-1,1)$ s vektorom smjera $ \mathbf{n}=\{3,-4,1\}$ , prema poglavlju [*] [M1, poglavlje 3.14], glasi

$\displaystyle 3(x-2)-4(y+1)+(z-1)=0,$

odnosno

$\displaystyle 3x-4y+z-11=0.$

b)
Neka je $ P(x,y,z)$ proizvoljna točka u ravnini $ \pi$ . Tada vektori

  $\displaystyle \overrightarrow{AP} =\mathbf{r}_P-\mathbf{r}_A= (x-1)\mathbf{i}+(y-2)\mathbf{j}+(z-3)\mathbf{k},$    
  $\displaystyle \overrightarrow{AB} =\mathbf{r}_B-\mathbf{r}_A= 2\mathbf{i}-2\mathbf{k}$    

leže u ravnini $ \pi$ . Vektor normale ravnine $ \pi_1$ je $ \mathbf{n}_1=\{4, -1,2\}$ . Budući je ravnina $ \pi_1$ okomita na ravninu $ \pi$ , vektori $ \overrightarrow{AP}$ , $ \overrightarrow{AB}$ i $ \mathbf{n}_1$ su komplanarni. Stoga je, prema [*] [M1, poglavlje 3.11], njihov mješoviti produkt jednak nuli, odnosno

$\displaystyle \begin{vmatrix}x-1 & y-2 & z-3 \\ 2 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$    

Odatle slijedi

$\displaystyle (x-1)(0-2)-(y-2)(4+8)+(z-3)(-2-0)=0$

pa je ravnina $ \pi$ dana jednadžbom

$\displaystyle x+6y+z-16=0.$    


Pramen ravnina     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Jednadžba pravca