×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Geometrijski ekstrem I     DERIVACIJE I PRIMJENE     Geometrijski ekstrem III


Geometrijski ekstrem II

Presjek kanala za dovod vode ima oblik pravokutnika s polukrugom (vidi sliku 5.2). Uz zadanu površinu $ P$ presjeka izračunajte polumjer polukruga tako da troškovi izgradnje budu što manji, ako su troškovi proporcionalni opsegu presjeka. Ispitajte dovoljne uvjete.

Slika 5.2: Presjek kanala
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/kanal1.eps, width=3.5cm}\end{center}\end{figure}

Rješenje. Uz oznake kao na slici 5.2, za površinu $ P$ presjeka kanala vrijedi

$\displaystyle P=2rv+\frac{r^2\pi}{2},$

odakle je

$\displaystyle v=\frac{1}{2r}\,\left(P-\frac{r^2\pi}{2}\right).$

Uvrštavanjem u opseg $ O$ presjeka kanala dobivamo da je

$\displaystyle O=r\pi+2r+2v=r\pi+2r+\frac{1}{r}\,\left(P-\frac{r^2\pi}{2}\right)
=\left(\frac{\pi}{2}+2\right)r+\frac{P}{r},$

pa s $ O$ možemo smatrati funkcijom varijable $ r$ . Trebamo odrediti $ r$ takav da opseg $ O$ bude što manji pa najprije trebamo riješiti jednadžbu $ O'(r)=0$ . Budući je

$\displaystyle O'(r)=\left(\frac{\pi}{2}+2\right)-\frac{P}{r^2},$

jednadžba $ O'(r)=0$ se svodi na

$\displaystyle \frac{P}{r^2}=\frac{\pi+4}{2},
$

a odatle je

$\displaystyle r^2=\frac{2P}{\pi +4}.
$

Jer je $ r>0$ , jedino rješenje je

$\displaystyle r=\sqrt{\frac{2P}{\pi +4}}.$

Ispitajmo dovoljne uvjete. Iz

$\displaystyle O''(r)=\frac{2P}{r^3}$

i $ P>0$ slijedi

$\displaystyle O''\left(\sqrt{\frac{2P}{\pi +4}}\right)=\frac{2P}{\left(\sqrt{\displaystyle\frac{2P}{\pi +4}}\right)^3}>0,$

pa, prema [*] [M1, teorem 5.14], funkcija $ O$ ima minimum u dobivenom $ r$ . Zbog proporcionalnosti su za taj $ r$ i troškovi izgradnje kanala minimalni.


Geometrijski ekstrem I     DERIVACIJE I PRIMJENE     Geometrijski ekstrem III