×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Tangenta na graf eksplicitno     DERIVACIJE I PRIMJENE     Kut između tangenti


Tangenta na graf parametarski zadane funkcije

Odredite jednadžbu tangente i normale na graf funkcije parametarski zadane s

$\displaystyle x(t)$ $\displaystyle = \ln(\cos t +1),$    
$\displaystyle y(t)$ $\displaystyle = \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t+\mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits t$    

u točki zadanoj s $ t=\frac{\pi}{4}$ .

Rješenje. Diralište $ D(x_0,y_0)$ kroz koje prolazi tražena tangenta ima koordinate

$\displaystyle x_0$ $\displaystyle = \ln\left(\cos \frac{\pi}{4}+1\right)= \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right),$    
$\displaystyle y_0$ $\displaystyle = \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \frac{\pi}{4}+\mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits \frac{\pi}{4}=2.$    

Prema formuli iz [*] [M1, poglavlje 5.4] je derivacija funkcije jednaka

$\displaystyle y'(x)= \frac{\dot x}{\dot y}=\frac{\displaystyle\frac{1}{\cos^2 t...
...s t+1}} =-\frac{\left(\sin^2 t-\cos^2 t\right)(\cos t+1)}{\sin^3 t\, \cos^2 t}.$    

Koeficijent smjera $ k$ , koji dobivamo uvrštavanjem $ t=\frac{\pi}{4}$ , iznosi

$\displaystyle k=y' \left(x_0\right)=-\frac{\left[\left(\frac{\sqrt{2}} {2}\righ...
...ght)} {\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} =0.$    

Stoga jednadžba tangente na graf funkcije $ f$ u zadanoj točki glasi $ y=2$ , a normale $ x=\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right)$ .


Tangenta na graf eksplicitno     DERIVACIJE I PRIMJENE     Kut između tangenti