×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Skalarni produkt     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Vektorski produkt


Vektorska projekcija

Zadane su točke $ A(2,3,2)$ , $ B(0,1,1)$ , $ C(4,4,0)$ i $ D(8,6,6)$ . Odredite vektorsku projekciju vektora $ \overrightarrow{AB}$ na vektor $ \overrightarrow{CD}$ i njenu duljinu.

Rješenje. Prema [*] [M1, poglavlje 3.2] je

$\displaystyle \overrightarrow{AB}$ $\displaystyle =\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(0-2)\mathbf{i}+(1-3)\mathbf{j}+(1-2)\mathbf{k}=-2\mathbf{i}-2\mathbf{j}-\mathbf{k},$    
$\displaystyle \overrightarrow{CD}$ $\displaystyle =\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}=(8-4)\mathbf{i}+(6-4)\mathbf{j}+(6-0)\mathbf{k}=4\mathbf{i}+2\mathbf{j}+6\mathbf{k}.$    

Prema formuli S5 iz [*] [M1, poglavlje 3.9], duljina vektorske projekcije vektora $ \overrightarrow{AB}$ na vektor $ \overrightarrow{CD}$ pomnožena s odgovarajućim predznakom iznosi

$\displaystyle AB_{\overrightarrow{CD}}=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overright...
...ert}
=\frac{-2\cdot4-2\cdot2-1\cdot6}{\sqrt{4^2+2^2+6^2}}=-\frac{9}{\sqrt{14}}.$

Sama vektorska projekcija vektora $ \overrightarrow{AB}$ na vektor $ \overrightarrow{CD}$ jednaka je umnošku dobivenog broja i jediničnog vektora vektora $ \overrightarrow{CD}$ . Dakle,

$\displaystyle \overrightarrow{AB}_{\overrightarrow{CD}}=AB_{\overrightarrow{CD}...
...rt{14}}
=-\frac{9}{7}\mathbf{i}-\frac{9}{14}\mathbf{j}-\frac{27}{14}\mathbf{k}.$

Duljina vektorske projekcije vektora $ \overrightarrow{AB}$ na vektor $ \overrightarrow{CD}$ jednaka je apsolutnoj vrijednosti broja $ AB_{\overrightarrow{CD}}$ , odnosno

$\displaystyle \vert\overrightarrow{AB}_{\overrightarrow{CD}}\vert=\vert AB_{\overrightarrow{CD}}\vert=\frac{9}{\sqrt{14}}.$