×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rješavanje matrične jednadžbe invertiranjem     LINEARNA ALGEBRA     Zadaci za vježbu


Rastav matrice na simetrični i antisimetrični dio

Svaka kvadratna matrica $ A$ se može napisati kao zbroj simetrične i antisimetrične matrice. Pokažite da su te matrice dane s

$\displaystyle A_1=\frac{A+A^T}{2}, \quad A_2=\frac{A-A^T}{2}.$    

Odredite $ A_1$ i $ A_2$ ako je

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$ (2.3)

Rješenje. Pretpostavimo da se matrica može napisati kao zbroj

$\displaystyle A=A_1+A_2$ (2.4)

gdje je

$\displaystyle A_1^T$ $\displaystyle =A_1,$    odnosno $ A_1$ je simetrična matrica i    
$\displaystyle A_2^T$ $\displaystyle =-A_2,$    odnosno $ A_2$ je antisimetrična matrica$\displaystyle .$    

Transponiranjem jednakosti (2.4) slijedi

$\displaystyle A^T = A_1^T+A_2^T = A_1-A_2.$ (2.5)

Zbrajanjem i oduzimanjem jednakosti (2.4) i (2.5) dobivamo redom jednakosti

$\displaystyle A+A^T$ $\displaystyle = 2A_1,$    
$\displaystyle A-A^T$ $\displaystyle = 2A_2,$    

odakle je

$\displaystyle A_1=\frac{A+A^T}{2}, \quad A_2=\frac{A-A^T}{2}.$    

Provjerimo sada da je matrica $ A_1$ uistinu simetrična, a $ A_2$ anti-simetrična. Vrijedi

$\displaystyle A_1^T$ $\displaystyle = \left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T+A}{2}=A_1,$    
$\displaystyle A_2^T$ $\displaystyle = \left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T-A}{2}= -A_2.$    

Za zadanu matricu $ A$ je

$\displaystyle A^T=\begin{bmatrix}1 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$    

pa njen rastav na simetrični i anti-simetrični dio čine matrice

$\displaystyle A_1$ $\displaystyle = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -...
...ac{1}{2} \\ 3 & 3 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix},$    
$\displaystyle A_2$ $\displaystyle = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -...
...c{1}{2} \\ 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix}.$    


Rješavanje matrične jednadžbe invertiranjem     LINEARNA ALGEBRA     Zadaci za vježbu