×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rastav matrice na simetrični     LINEARNA ALGEBRA     Rješenja


Zadaci za vježbu

1.
Za matrice

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\quad$    

izračunajte $ AB$ , $ BA$ , $ A^2+AB-2B$ .

2.
Neka je $ A=\displaystyle
\begin{bmatrix}
2 & 1 \\
-3 & 0
\end{bmatrix}$ . Izračunajte $ P(A)$ , ako je $ P(x)=x^{4}-x^{2}+1$ .

3.
Izračunajte treću potenciju matrice $ n$ -tog reda

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1...
...\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$    

4.
Riješite sljedeće sustave:
a)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
2x_{1} & \quad + & x_{2} & \quad + & x_{3} &...
..._{2} & \quad - & x_{3} & \quad - & 4 & \quad = & 0.
\end{aligned}\end{equation*}

b)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
2x&\quad -&y&\quad +&3z&\quad =&0, \\
x&\qu...
...z&\quad =&0, \\
3x&\quad +&y&\quad -&2z&\quad =&0.
\end{aligned}\end{equation*}

c)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
x_1&\quad +&2x_2&\quad +&x_3&\quad +&x_4 &\q...
...x_1&\quad +&x_2&\quad +&x_3&\quad +&x_4 &\quad =&0.
\end{aligned}\end{equation*}

5.
Riješite sljedeće sustave:
a)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
2x_1&\quad +&2x_2&\quad -&x_3&\quad +&x_4 &\...
...&\quad +&3x_2&\quad -&2x_3&\quad +&2x_4 &\quad =&6.
\end{aligned}\end{equation*}

b)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
x_1&\quad +&3x_2&\quad +&5x_3&\quad -&4x_4&&...
..._2&\quad +&x_3&\quad -&4x_4&\quad +&x_5 &\quad =-1.
\end{aligned}\end{equation*}

c)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
x&\quad +&2y&\quad +&z&\quad -&u&\quad =&2, \\
2x&\quad -&y&\quad -&2z&\quad +&3u&\quad =&5.
\end{aligned}\end{equation*}

d)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
2x_{1}&\quad +&x_{2}&\quad -&x_{3}&\quad -&x...
...ad -&5x_{3}&\quad -&5x_{4}&\quad +&7x_{5}&\quad =3.
\end{aligned}\end{equation*}

6.
U ovisnosti o parametru $ \lambda\in\mathbb{R}$ riješite sustave:
a)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
2x_1 &\quad +& 3x_2 &\quad +& x_3 &\quad =& ...
... &\quad +& x_2 &\quad +&\lambda x_3 &\quad =& 2.\\
\end{aligned}\end{equation*}

b)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
\lambda x&\quad +&2y&\quad +&z&\quad =&4, \\...
...\quad =&5, \\
3x&\quad +&2y&\quad +&3z&\quad =&12.
\end{aligned}\end{equation*}

c)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
-2x_1 & \quad + & x_2 & \quad - & x_3 & & & ...
..._2 & \quad + & 5x_3 & \quad + & 6x_4 & \quad = & 7.
\end{aligned}\end{equation*}

7.
Odredite sve $ a\in \mathbb{R}$ za koje sustav

\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
-x&\quad +&y&\quad +&z&\quad =&ax, \\
x&\qu...
...z&\quad =&ay, \\
x&\quad +&y&\quad -&z&\quad =&az,
\end{aligned}\end{equation*}

ima jednoparametarsko rješenje.

8.
Odredite rang sljedećih matrica:
a)
$ A=\begin{bmatrix}
1 & 2 & 1 & 1 \\
2 & 0 & 1 & -1 \\
0 & 0 & 2 & 0
\end{bmatrix}$ ,

b)
$ B=\begin{bmatrix}
1 & -1 & 3 \\
2 & -1 & 3 \\
3 & 1 & 3
\end{bmatrix}$ ,

c)
$ C=\begin{bmatrix}
3 & 1 & 1 & 4 \\
0 & 4 & 10 & 1 \\
1 & 7 & 17 & 3 \\
2 & 2 & 4 & 3
\end{bmatrix}$ ,

d)
$ D=\begin{bmatrix}
-1 & 2 & 0 & 1 & 4 \\
1 & 2 & 3 & -1 & 5 \\
0 & 4 & 3 & 0 & 9
\end{bmatrix}$ .

9.
Izračunajte determinante sljedećih matrica:
a)
$ A=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 6 \\ 2 & 8 & 3
\end{bmatrix}$ ,
b)
$ B=\begin{bmatrix}3 & -5 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\
-3 & 5 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ ,
c)
$ C=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & -1 & -15 & -18 \\
2 & 1 & 0 & 7 \\ 3 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$ ,
d)
$ D=\begin{bmatrix}0 & c & -b & x \\ -c & 0 & a & y \\ b &
-a & 0 & z \\ -x & -y & -z & 0 \end{bmatrix}$ .

10.
Izračunajte determinante sljedećih matrica $ n$ -tog reda:
a)
$ A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 &
\cdots & n-1 \\ 0 & 0 ...
... \cdot & \cdot &
\cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$ ,
b)
$ B=\begin{bmatrix}1 & n & n & \cdots & n \\ n & 2 & n &
\cdots & n \\ n & n & ...
... \cdot & \cdot &
\cdot & \cdot & \cdot \\ n & n & n & \cdots & n \end{bmatrix}$ .

11.
Odredite sve $ x\in \mathbb{R}$ za koje je matrica

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^{2} & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-x^{2} \end{bmatrix}$    

singularna.

12.
Gauss-Jordanovom metodom i Cramerovim pravilom izračunajte inverze matrica:
a)
$ A=\begin{bmatrix}
2 & 1 & 0 \\
0 & 2 & 1 \\
0 & 0 & 2
\end{bmatrix}$ ,
b)
$ B=\begin{bmatrix}
3 & -4 & 5 \\
2 & -3 & 1 \\
3 & -5 & -1
\end{bmatrix}$ ,
c)
$ C=\begin{bmatrix}
1 & 2 & 2 & 2 \\
2 & 1 & 2 & 2 \\
2 & 2 & 1 & 2 \\
2 & 2 & 2 & 1
\end{bmatrix}$ .

13.
Riješite sljedeće matrične jednadžbe:
a)
$ 3A-2X=B$ , ako je

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix},\quad
B=\begin{bmatrix}1 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},$

b)
$ AXB=C$ , ako je

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ -3 & 1\end{bmatrix},
B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix},
C=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 0 & 5\end{bmatrix},$

c)
$ AX+2B=C+BX$ , ako je

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}...
...atrix},\quad
C=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$

d)
$ A(A+B)BX=I$ , ako je

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1\end{bmatrix},\quad
B=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$

e)
$ AX^{-1}B-C=AX^{-1}$ , ako je

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix}...
...atrix},\quad
C=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$

14.
Riješite sustav

$\displaystyle \begin{matrix}
& - & x_{2} & + & 3x_{3} & = & 7 \\
-2x_{1}& + & ...
...} & - & x_{3} & = & -3 \\
\,\,\,\,3x_{1} & - & 2x_{2} & & & = & 2
\end{matrix}$

a)
Cramerovim pravilom,

b)
rješavanjem matrične jednadžbe,

c)
Gaussovom metodom eliminacije.

15.
Izračunajte matrice $ X$ i $ Y$ reda $ 2$ koje zadovoljavaju matrične jednadžbe

$\displaystyle \begin{matrix}A X &+& Y &=& I, \\ X B &+& A^{-1}Y &=& O,\end{matrix}$    

ako je $ A=\begin{bmatrix}3 & -2 \\ -4 & 3\end{bmatrix},\,
B=\begin{bmatrix}1 & -1 \\ -1 & 1\end{bmatrix}$ , $ I$ jedinična matrica, a $ O$ nulmatrica.


Rastav matrice na simetrični     LINEARNA ALGEBRA     Rješenja