×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Računanje inverzne matrice Gauss-Jordanovom     LINEARNA ALGEBRA     Formula za inverz matrice


Računanje inverzne matrice pomoću determinanti

Cramerovim pravilom odredite inverz matrice

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}
-2 & 3 & 0 \\
1 & -1 & 5 \\
4 & 2 & 7
\end{bmatrix}.$

Rješenje. Sarrusovim pravilom dobivamo

$\displaystyle \det A=\begin{vmatrix}
-2 & 3 & 0 \\
1 & -1 & 5 \\
4 & 2 & 7
\e...
...gin{matrix}
-2 & 3 \\
1 & -1 \\
4 & 2
\end{matrix}=14+60+0-0+20-21=73\neq 0,$

pa postoji inverzna matrica. Prema [*] [M1, teorem 2.9] je

$\displaystyle A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix}
A_{11} & A_{12} & A_{13} \\
A_{21} & A_{22} & A_{23} \\
A_{31} & A_{32} & A_{33}
\end{bmatrix}^{T},$

gdje je $ A_{ij}$ algebarski komplement elementa $ a_{ij}$ . Dakle,

$\displaystyle \begin{matrix}A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}-1 & 5 \\ 2 & 7 \en...
...d &A_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}-2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}, \end{matrix}$    

pa je

$\displaystyle A^{-1}=\frac{1}{73}\begin{bmatrix}
-17 & 13 & 6 \\
-21 & -14 & 1...
...\begin{bmatrix}
-17 & -21 & 15 \\
13 & -14 & 10 \\
6 & 16 & -1
\end{bmatrix}.$