×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Matrični polinom     LINEARNA ALGEBRA     Potenciranje matrica


Komutativnost matrica

a)
Zadane su matrice

$\displaystyle A=\displaystyle
\begin{bmatrix}
a & a \\
a-1 & a
\end{bmatrix}\q...
...xtrm{ i }\quad B=\displaystyle
\begin{bmatrix}
1 & -1 \\
6a & 1
\end{bmatrix}.$

Odredite sve vrijednosti realnog parametra $ a$ za koje su matrice $ A$ i $ B$ komutativne?

b)
Odredite sve matrice koje komutiraju s matricom

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$    

Rješenje.

a)
Vrijedi

$\displaystyle A B$ $\displaystyle =\begin{bmatrix}a & a \\ a-1 & a \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix...
...\\ 6a & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a+6a^2 & 0\\ a-1+6a^2 & 1 \end{bmatrix},$    
$\displaystyle B A$ $\displaystyle =\begin{bmatrix}1 & -1 \\ 6a & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix...
...\ a-1 & a \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ a-1+6a^2 & a+6a^2 \end{bmatrix}.$    

Matrice $ A$ i $ B$ su komutativne ako vrijedi $ A B = B A$ . Izjednačavanjem odgovarajućih elemenata slijedi da realni parametar $ a$ treba zadovoljavati kvadratnu jednadžbu

$\displaystyle 6a^2+a-1=0.$

Dakle, rješenja su

$\displaystyle a_{1}=-\frac{1}{2}\quad\textrm{ i }\quad a_{2}=\frac{1}{3}.$

b)
Označimo matricu $ B$ s

$\displaystyle B=\begin{bmatrix}x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix}.$    

Potrebno je odrediti sve koeficijente $ x_i$ , $ y_i$ , $ z_i$ za koje vrijedi $ A B = B A$ . Izjednačavanjem matrica

$\displaystyle A B =\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bm...
...1-y_2 & z_1-z_2 \\ x_2-x_3 & y_2-y_3 & z_2-z_3 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix}$    

i

$\displaystyle B A = \begin{bmatrix}x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & ...
...y_1+z_1 \\ x_2 & -x_2+y_2 & -y_2+z_2 \\ x_3 & -x_3+y_3 & -y_3+z_3 \end{bmatrix}$    

slijedi da elementi matrice $ B$ moraju zadovoljavati sustav jednadžbi

$\displaystyle x_1-x_2$ $\displaystyle = x_1,$ $\displaystyle y_1-y_2$ $\displaystyle = -x_1+y_1,$ $\displaystyle z_1-z_2$ $\displaystyle = -y_1+z_1,$    
$\displaystyle x_2-x_3$ $\displaystyle = x_2,$ $\displaystyle y_2-y_3$ $\displaystyle = -x_2+y_2,$ $\displaystyle z_2-z_3$ $\displaystyle = -y_2+z_2,$    
$\displaystyle x_3$ $\displaystyle = x_3,$ $\displaystyle y_3$ $\displaystyle = -x_3+y_3,$ $\displaystyle z_3$ $\displaystyle = -y_3+z_3,$    

odakle slijedi da je

$\displaystyle x_2$ $\displaystyle =0,$ $\displaystyle y_2$ $\displaystyle = x_1,$ $\displaystyle z_2$ $\displaystyle = y_1,$    
$\displaystyle x_3$ $\displaystyle =0,$ $\displaystyle y_3$ $\displaystyle = x_2,$ $\displaystyle z_3$ $\displaystyle = y_2,$    
    $\displaystyle x_3$ $\displaystyle =0,$ $\displaystyle y_3$ $\displaystyle = 0.$    

Zaključujemo da koeficijenti $ x_i$ , $ y_i$ , $ z_i$ zadovoljavaju relacije

$\displaystyle x_1=y_2=z_3, \qquad y_1=z_2, \qquad x_2=x_3=0.$    

Ako uvedemo oznake $ x_1=\alpha$ , $ y_1=\beta$ i $ z_1=\gamma$ , onda se matrica $ B$ može zapisati u obliku

$\displaystyle B=\begin{bmatrix}\alpha & \beta & \gamma \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}$    

gdje su $ \alpha$ , $ \beta$ i $ \gamma$ realni brojevi. Provjerimo na kraju da svaka matrica oblika $ B$ komutira s matricom $ A$ :

$\displaystyle A B$ $\displaystyle =\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatri...
...lpha & \gamma-\beta \\ 0 & \alpha & \beta-\alpha\\ 0 & 0 & \alpha\end{bmatrix},$    
$\displaystyle B A$ $\displaystyle =\begin{bmatrix}\alpha & \beta & \gamma \\ 0 & \alpha & \beta \\ ...
...lpha & \gamma-\beta \\ 0 & \alpha & \beta-\alpha\\ 0 & 0 & \alpha\end{bmatrix}.$    

Uistinu, matrice $ AB$ i $ BA$ su jednake.


Matrični polinom     LINEARNA ALGEBRA     Potenciranje matrica