×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Područje apsolutne konvergencije     NIZOVI I REDOVI     MacLaurinov razvoj racionalne funkcije


Taylorov razvoj racionalne funkcije

Razvijte u Taylorov red oko točke $ x_0=3$ funkciju $ f$ zadanu s

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{x}$    

te odredite područje konvergencije dobivenog reda i izračunajte sumu reda

$\displaystyle \frac{1}{3}+\frac{2}{9}+\frac{4}{27}+\frac{8}{81}+\frac{16}{243}+\cdots.$    

Rješenje. Odredimo prvo $ n$ -tu derivaciju funkcije $ f$ u točki $ x_0=3$ . Iz

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =(-1)\, x^{-2},$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =(-1) (-2)\, x^{-3},$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =(-1) (-2) (-3)\, x^{-4},$    

zaključujemo

$\displaystyle f^{(n)}(x) = (-1)(-2)(-3)\cdots(-n) x^{-(n+1)}=(-1)^n\, n! \,x^{-(n+1)},$    

pa je

$\displaystyle f^{(n)}(3) = (-1)^n\, n!\, 3^{-(n+1)}=\frac{(-1)^n\, n!}{3^{n+1}}.$    

Prema [*] [M1, teorem 6.18], Taylorovog razvoj funkcije $ f$ oko točke $ x_0=3$ glasi

$\displaystyle f(x) = f(3)+\sum_{n=1}^\infty \frac{f^{(n)}(3)}{n!} (x-3)^n,$    

odakle uvrštavanjem $ f(3)$ i $ f^{(n)}(3)$ slijedi

$\displaystyle f(x) = \frac{1}{3}+\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n }{3^{n+1}} (x-3)^n,
$

odnosno

$\displaystyle f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n }{3^{n+1}} (x-3)^n.$ (6.10)

Odredimo sada područje konvergencije dobivenog reda. Zbog

$\displaystyle \lim_{n\to \infty} \sqrt[n]{\vert a_n\vert}=
\lim_{n\to \infty} \...
...\to \infty} \frac{\vert x-3\vert}{3^{\frac{n+1}{n}}} =\frac{\vert x-3\vert}{3},$

Cauchyjev kriterij povlači da red konvergira ako je $ \vert x-3\vert<3$ , odnosno za sve $ x\in\langle0,6\rangle$ . Redovi u točkama $ x_1=0$ i $ x_2=6$ ,

$\displaystyle \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{3}\quad\textrm{ i }\quad\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{3},$

divergiraju jer ne zadovoljavaju nužan uvjet konvergencije. Dakle, područje konvergencije je $ \langle0,6\rangle$ .

Izračunajmo sada sumu zadanog reda. Vrijedi

$\displaystyle \frac{1}{3}+\frac{2}{9}+\frac{4}{27}+\frac{8}{81}+\frac{16}{243}+\cdots=\sum_{n=0}^\infty \frac{2^{n}}{3^{n+1}}.$    

Za $ x=1$ formula (6.10) daje

$\displaystyle f(1)=\sum_{n=0}^\infty \frac{2^{n}}{3^{n+1}},$    

a jer je $ f(1)=1$ , slijedi

$\displaystyle \frac{1}{3}+\frac{2}{9}+\frac{4}{27}+\frac{8}{81}+\frac{16}{243}+\cdots=1.$    


Područje apsolutne konvergencije     NIZOVI I REDOVI     MacLaurinov razvoj racionalne funkcije