×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Primjena limesa jednakih broju     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Vrste prekida


Neprekidnost funkcije

a)
Odredite parametar $ \lambda$ tako da funkcija

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{matrix}\displaystyle\frac{x^2-4}{x-2}, & x\neq2\\ \lambda, & x=2 \end{matrix}\right.$    

bude neprekidna.

b)
Odredite konstante $ a$ i $ b$ tako da funkcija

$\displaystyle f(x)=\left\{\begin{matrix}-2\sin x, & x\leq -\frac{\pi}{2} \\ a\s...
...{\pi}{2}< x< \frac{\pi}{2} \\ \cos x, & x\geq \frac{\pi}{2} \end{matrix}\right.$    

bude neprekidna.

Rješenje.

a)
Funkcija $ f$ je neprekidna na skupu $ \mathbb{R}\backslash \{2\}$ pa je dovoljno odrediti parametar $ \lambda$ takav da $ f$ bude neprekidna u $ x=2$ , odnosno da vrijedi

$\displaystyle \lim_{x\to2+0}f(x)=\lim_{x\to2-0}f(x)=f(2).$

Budući je

$\displaystyle \lim_{x\to2\pm0}f(x)=\lim_{x\to2\pm0}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim_{x\to2\pm0}\frac{(x-2) (x+2)}{x-2}=
\lim_{x\to2\pm0}(x+2)=4,$

mora vrijediti $ f(2)=4$ . Iz definicije funkcije $ f$ je $ f(2)=\lambda$ pa stoga slijedi $ \lambda=4$ .

b)
Funkcija $ f$ je neprekidna na skupu

$\displaystyle \mathbb{R}\setminus \left\{-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}
{2}\right\}.$

Potrebno je odrediti konstante $ a$ i $ b$ tako da $ f$ bude neprekidna u točkama $ x_1=-\frac{\pi}{2}$ i $ x_2=\frac{\pi}{2}$ , odnosno da ispunjava uvjete iz [*] [M1, definicija 4.6]:

$\displaystyle \lim_{x\to x_i-0}f(x)=\lim_{x_i+0}f(x)=f(x_i), \quad i=1,2.$ (4.4)

Za točku $ x_1=-\frac{\pi}{2}$ vrijedi

$\displaystyle \displaystyle \lim_{x\to -\frac{\pi}{2}-0}f(x)$ $\displaystyle = \displaystyle\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}-0}(-2\sin x ) = 2,$    
$\displaystyle \displaystyle \lim_{x\to -\frac{\pi}{2}+0}f(x)$ $\displaystyle = \displaystyle\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}+0} (a\sin x+b) = -a+b,$    
$\displaystyle \displaystyle f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ $\displaystyle = \displaystyle -2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2.$    

Uvrštavanjem dobivenih rezultata u (4.4) slijedi

$\displaystyle -a+b=2.$    

Za točku $ x_2=\frac{\pi}{2}$ vrijedi

$\displaystyle \displaystyle \lim_{x\to \frac{\pi}{2}-0}f(x)$ $\displaystyle = \displaystyle\lim_{x\to \frac{\pi}{2}-0}(a\sin x+b) = a+b,$    
$\displaystyle \displaystyle \lim_{x\to \frac{\pi}{2}+0}f(x)$ $\displaystyle = \displaystyle\lim_{x\to \frac{\pi}{2}+0} \cos x = 0,$    
$\displaystyle \displaystyle f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ $\displaystyle = \displaystyle \cos\frac{\pi}{2} = 0.$    

Sada (4.4) povlači

$\displaystyle a+b=0.$    

Konačno, rješavanjem sustava

$\displaystyle -a+b$ $\displaystyle =2,$    
$\displaystyle a+b$ $\displaystyle =0,$    

dobivamo $ a=-1$ i $ b=1$ .


Primjena limesa jednakih broju     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Vrste prekida