×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Sjecište simetrale kuta i     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Rješenja


Zadaci za vježbu

1.
Odredite duljinu vektora $ \mathbf{a}=\mathbf{p}-2\mathbf{q}$ ako je $ \vert\mathbf{p}\vert=2$ , $ \vert\mathbf{q}\vert=3$ , $ \angle(\mathbf{p},\mathbf{q})=\displaystyle\frac{\pi}{6}$ .

2.
Zadani su vektori $ \mathbf{a}=\{2\lambda,1,1-\lambda\}$ , $ \mathbf{b}=\{-1,3,0\}$ i $ \mathbf{c}=\{5,-1,8\}$ . Nađite parametar $ \lambda$ za koji je $ \angle(\mathbf{a},\mathbf{b})=\angle(\mathbf{a},\mathbf{c})$ .

3.
Zadani su vektori $ \mathbf{a}=\{1,-2,1\}$ , $ \mathbf{b}=\{-1,1,2\}$ i $ \mathbf{c}=\{1,y,z\}$ . Ako je $ \mathbf{c}\perp \mathbf{a}$ i $ \mathbf{c}\perp \mathbf{b}$ , izračunajte $ y$ i $ z$ .

4.
Odredite parametar $ \lambda$ takav da su vektori $ \mathbf{a}=\{2,-3,0\}$ i $ \mathbf{b}=\{\lambda,4,0\}$ okomiti.

5.
Odredite kut $ \alpha$ između vektora $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ ako je $ (\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp(7\mathbf{a}-5\mathbf{b})$ i $ (\mathbf{a}-4\mathbf{b})\perp(7\mathbf{a}-2\mathbf{b})$ .

6.
Zadani su vektori $ \mathbf{p}$ i $ \mathbf{q}$ takvi da je $ \vert\mathbf{p}\vert=2$ , $ \vert\mathbf{q}\vert=3$ i $ \angle(\mathbf{p},\mathbf{q})=\displaystyle\frac{\pi}{3}$ .
a)
Izrazite vektor $ \mathbf{n}$ preko vektora $ \mathbf{p}$ i $ \mathbf{q}$ ako vrijedi $ \mathbf{n}\cdot\mathbf{p}=7$ i $ \mathbf{n}\cdot\mathbf{q}=3$ .

b)
Izrazite jedinični vektor vektora $ \mathbf{n}$ preko $ \mathbf{p}$ i $ \mathbf{q}$ .

7.
Odredite vektor $ \mathbf{b}$ koji je kolinearan s vektorom $ \mathbf{a}=\{2,-1,2\}$ i zadovoljava uvjet $ \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-18$ .

8.
Odredite površinu $ P$ trokuta što ga određuju vektori $ \mathbf{a}=\{2,3,5\}$ i $ \mathbf{b}=\{1,2,1\}$ .

9.
Odredite površinu $ P$ trokuta s vrhovima $ A(1,1,1)$ , $ B(2,3,4)$ i $ C(4,3,2)$ .

10.
Odredite duljinu visine $ v_A$ spuštene iz vrha $ A$ u trokutu $ ABC$ ako su vrhovi trokuta $ A(1,0,-1)$ , $ B(-1,1,1)$ i $ C(0,2,1)$ .

11.
Odredite površinu $ P$ i duljinu visine $ v_B$ spuštene iz vrha $ B$ u trokutu $ ABC$ s vrhovima $ A(1,-2,8)$ , $ B(0,0,4)$ i $ C(6,2,0)$ .

12.
Zadani su vrhovi $ A(1,-2,3)$ , $ B(3,2,1)$ i $ C(6,4,4)$ paralelograma $ ABCD$ . Odredite površinu $ P$ paralelograma $ ABCD$ i koordinate vrha $ D$ .

13.
Odredite površinu $ P$ paralelograma s dijagonalama $ \mathbf{e}=2\mathbf{m}-\mathbf{n}$ i $ \mathbf{f}=4\mathbf{m}-5\mathbf{n}$ , ako je $ \vert\mathbf{m}\vert=\vert\mathbf{n}\vert=1$ i $ \displaystyle\angle(\mathbf{m}, \mathbf{n})=\frac{\pi}{4}$ .

14.
Zadani su vektori $ \mathbf{m}=\mathbf{a}-\mathbf{b}+\mathbf{c}$ , $ \mathbf{n}=-2\mathbf{a}-\mathbf{b}+\mathbf{c}$ , gdje su $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ jedinini vektori koji zatvaraju kutove $ \displaystyle\angle(\mathbf{a},\mathbf{b})=\frac{\pi}{3}$ , $ \displaystyle\angle(\mathbf{b},\mathbf{c})=\frac{2\pi}{3}$ i $ \displaystyle\angle(\mathbf{a},\mathbf{c})=\frac{\pi}{3}$ . Izračunajte duljine dijagonala $ d_1$ i $ d_2$ paralelograma konstruiranog nad tim vektorima.

15.
Odredite volumen $ V$ paralelopipeda razapetog vektorima $ \mathbf{a}=\{1,0,3\}$ , $ \mathbf{b}=\{-1,1,0 \}$ i $ \mathbf{c}=\{2,1,1 \}$ .

16.
Zadane su točke $ A(1,2,1)$ , $ B(3,-2,1)$ , $ C(1,4,3)$ i $ D(5,0,5)$ . Izračunajte volumen $ V$ paralelopipeda razapetog vektorima $ \overrightarrow{AB}$ , $ \overrightarrow{AC}$ i $ \overrightarrow{AD}$ .

17.
Pokažite da ako za tri proizvoljna vektora $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ vrijedi $ \mathbf{a}\times\mathbf{b}+\mathbf{b}\times\mathbf{c}+\mathbf{c}\times\mathbf{a}=\mathbf{0}$ , onda su vektori $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ komplanarni, a vektori $ \mathbf{d}=\mathbf{a}-\mathbf{c}$ i $ \mathbf{e}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$ kolinearni.

18.
Odredite parametar $ t$ takav da vektori $ \mathbf{a}=\{3,2,t \}$ , $ \mathbf{b}=\{-1,0,0\}$ i $ \mathbf{c}=\{4,1,0 \}$ ne čine bazu vektorskog prostora.

19.
Odredite jedinični vektor okomit na vektore $ \mathbf{a}=\{-2,-6,-1\}$ i $ \mathbf{b}=\{1,2,0\}$ koji s vektorom $ \mathbf{c}=\{-2,1,0\}$ zatvara šiljasti kut. U smjeru tog jediničnog vektora odredite $ \mathbf{d}$ takav da vektori $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{d}$ budu stranice paralelopipeda čiji volumen iznosi $ 18$ .

20.
Odredite jednadžbe koordinatnih ravnina, te ravnina paralelnih s njima.

21.
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja sadrži točku $ T(1,-3,2)$ i paralelna je s ravninom $ \pi_1\ \ldots \ 7x-4y+z-4=0$ .

22.
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja prolazi točkom $ M(-2,1,-5)$ i okomita je na ravnine

$\displaystyle \pi_1\ \ldots\ -3x + 2y + z + 5 = 0 \quad\textrm{ i }\quad
\pi_2\ \ldots\ 6x - 5y + 4z + 2 = 0.$

23.
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja prolazi točkama $ A(1,2,3)$ , $ B(3,2,1)$ i okomita je na ravninu $ \pi_1\ \ldots\ 4x-y+2z-7=0$ .

24.
Odredite opći, segmentni i normalni oblik jednadžbe ravnine $ \pi$ kroz točke $ A(2,-6,4)$ , $ B(10,2,-8)$ i $ C(0,4,6)$ .

25.
Odredite kanonske i parametarske jednadžbe koordinatnih osi.

26.
Vrhovi trokuta su $ A(1,1,1)$ , $ B(3,0,3)$ i $ C(-2,1,1)$ . Odredite jednadžbu simetrale $ s$ kuta $ BAC$ .

27.
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja sadrži točku $ P(1,-1,2)$ i pravac koji je zadan kao presjek ravnina $ 3x+y-z+5=0$ i $ x-y+2z-1=0$ .

28.
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja prolazi točkama $ A(1,0,-1)$ i $ B(-1,2,1)$ , a paralelna je s pravcem koji je presjek ravnina $ 3x+y-2z-6=0$ i $ 4x-y+3z=0$ .

29.
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja sadrži pravce

$\displaystyle p_1\ \ldots\ \frac{x}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+2}{-1}\quad\textrm{ i
}\quad p_2\ \ldots\ \frac{x-2}{-2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z}{-1}.$

30.
Odredite sjecište $ S$ pravca

$\displaystyle p\ \ldots\ \frac{x-2}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+1}{-1}$

i ravnine $ \pi\ \ldots\ 2x-3y+z+4=0$ .

31.
Ispitajte međusobni položaj pravca

$\displaystyle p\ \ldots\ \frac{x}{-2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-2}{1}$

i ravnine $ \pi\ \ldots\ x+y+3z-7=0$ .

32.
Da li se pravci

$\displaystyle p_1\ \ldots\ \frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{1}\quad\textrm{ i }\quad
p_2\ \ldots\ \frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{2}$

sijeku?

33.
Odredite jednadžbu pravca $ p$ koji prolazi točkom $ A(2,-3,1)$ , siječe pravac

$\displaystyle q\ \ldots\ \frac{x-3}{2}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z-5}{3}$

i okomit je na njega.

34.
Odredite jednadžbu pravca $ p$ koji leži u ravnini $ \pi\ \ldots\ x-4y+2z-7=0$ , prolazi točkom $ T$ u kojoj pravac $ p_1$ zadan jednadžbama $ x
- 2y - 4z + 3 = 0$ i $ 2x + y - 3z + 1 = 0$ probada ravninu $ \pi$ i okomit je na pravac $ p_1$ .

35.
Odredite točku $ N$ simetričnu točki $ M(3,-1,1)$ s obzirom na ravninu koja prolazi točkama $ T_1(-2,-1,-1)$ , $ T_2(2,1,-5)$ i $ T_3(-4,-1,0)$ .

36.
Odredite kanonsku jednadžbu ortogonalne projekcije pravca

$\displaystyle p\ \ldots \ \frac{x-7}{-8}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{3}$

na ravninu $ \pi\ \ldots \ x-y+3z+7=0$ .

37.
Odredite kanonsku jednadžbu ortogonalne projekcije pravca

$\displaystyle p\ \ldots \ \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{-1}$

na ravninu $ \pi\ \ldots \ x+2y-5z+3=0$ .

38.
Zadani su paralelni pravci

$\displaystyle p\ \ldots \ \frac{x}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-3}{0} \quad\textrm{ i }\quad q\ \ldots \
\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-3}{0}.$

Odredite ravninu $ \pi$ s obzirom na koju su ti pravci zrcalno simetrični.

39.
Odredite sve točke na pravcu $ p$ zadanog kao presjek ravnina $ x+y-3z+6=0$ i $ x-y-z=0$ koje su udaljene od točke $ T(1,0,1)$ za $ \sqrt{8}$ .

40.
Odredite jednadžbu ravnine $ \pi$ koja prolazi pravcem

$\displaystyle p_1\ \ldots \ \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{1}$

i paralelna je pravcu

$\displaystyle p_2\ \ldots \ \frac{x+3}{3}=\frac{y-1}{4}=\frac{z+2}{2}.$

Izračunajte udaljenost pravca $ p_2$ od ravnine $ \pi$ .

41.
Izračunajte udaljenost točke $ M(2,-1,3)$ od pravca

$\displaystyle p\ \ldots \ \frac{x+1}{3}=\frac{y+2}{4}=\frac{z-1}{2}.$

42.
Odredite najmanju udaljenost između pravaca

$\displaystyle p_1\ \ldots \ \frac{x+1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{3}\quad\textrm{ i }\quad
p_2\ \ldots \ \frac{x}{-1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{2}.$

43.
Odredite najmanju udaljenost između pravaca

$\displaystyle p_1\ \ldots \ \frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}\quad\textrm{ i }\quad
p_2\ \ldots \ \frac{x}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{4}.$

44.
Na pravcu

$\displaystyle p\ \ldots \ \frac{x+4}{1}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-10}{-1}$

odredite točku $ A$ koja je najbliža pravcu

$\displaystyle q\ \ldots \ \frac{x-3}{1}=\frac{y-3}{-4}=\frac{z+3}{2}.$


Sjecište simetrale kuta i     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Rješenja