×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Površina i duljina dijagonala     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Volumen paralelopipeda


Mješoviti produkt

Zadani su vektori $ \mathbf{a}=\{1,2\alpha,1\}$ , $ \mathbf{b}=\{2,\alpha,\alpha\}$ i $ \mathbf{c}=\{3\alpha,2,-\alpha\}$ .
a)
Izračunajte mješoviti produkt vektora $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ .

b)
Odredite $ \alpha\in\mathbb{R}$ takav da su vektori $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ komplanarni.

Rješenje.

a)
Prema [*] [M1, teorem 3.4], mješoviti produkt vektora $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ je

$\displaystyle (\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot \mathbf{c}$ $\displaystyle = \begin{vmatrix}1 & 2\alpha & 1\\ 2 & \alpha & \alpha\\ 3\alpha ...
... 1\cdot(-\alpha^2-2\alpha)-2\alpha\cdot(-2\alpha-3\alpha^2)+1\cdot(4-3\alpha^2)$    
  $\displaystyle = 6\alpha^3-2\alpha+4.$    

b)
Prema [*] [M1, poglavlje 3.11], vektori $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ su komplanarni ako vrijedi

$\displaystyle (\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot \mathbf{c}=0,$

odnosno ako je

$\displaystyle 6\alpha^3-2\alpha+4=0.
$

Ova jednadžba ima samo jedno realno rješenje $ \alpha=-1$ .