×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Pravila deriviranja     DERIVACIJE I PRIMJENE     Logaritamsko deriviranje


Deriviranje kompozicije funkcija

Odredite derivaciju funkcije $ f$ zadane s:

a)
$ f(x)= \left( x^2+2 \right)^3$ ,

b)
$ f(t)=\displaystyle \frac{1}{4}\left(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits
t\right)^4-\frac{1}{2}\left(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t\right)^2-\ln(\cos t)$ ,

c)
$ f(x)=\displaystyle\log_{\sqrt e}\frac{1}{\cos^2x}$ ,

d)
$ f(x)=\displaystyle \arcsin\frac{x-1}{x}$ ,

e)
$ f(x)=\displaystyle \sqrt{4x-1}+\mathop{\mathrm{arcctg}}\nolimits \sqrt{4x-1}$ ,

f)
$ f(x)=\displaystyle \ln^2 (2x+1)$ ,

g)
$ f(x)=\displaystyle\ln\ln (x^4+x)$ ,

h)
$ f(x)=\displaystyle 2^{\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \sqrt{x}}$ .

Rješenje.

a)
Uz oznake $ h(x)=x^3$ i $ g(x)=x^2+2$ je $ f(x)=h(g(x))$ pa pravilo za derivaciju kompozicije funkcija iz [*] [M1, teorem 5.4] daje

$\displaystyle f'(x)=[h(g(x))]'=h'(g(x))\cdot g'(x).$

Budući je $ h'(x)=3x^2$ i $ g'(x)=2x$ imamo

$\displaystyle f'(x)=h'(x^2+2)\cdot 2x=3(x^2+2)^2\cdot 2x.$

Dakle,

$\displaystyle f'(x)=\left[\left( x^2+2 \right)^3\right]'=3(x^2+2)^2\cdot 2x=6x(x^2+2).$

b)
Vrijedi

$\displaystyle f'(t)$ $\displaystyle =\left[\frac{1}{4}\left(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t\right)^4\...
...left(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t\right)^2\right]'-\left[\ln(\cos t)\right]'$    
  $\displaystyle =\frac{1}{4}\left[\left(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t\right)^4\...
...eft(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t\right)^2\right]'-\left[\ln(\cos t)\right]'.$    

Primjenom pravila za deriviranje kompozicije slijedi

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\frac{1}{4} \cdot 4\left(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t\right)^...
...imits t \cdot(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t)'-\frac{1}{\cos t} \cdot(\cos t)'$    
  $\displaystyle =\frac{1}{4} \cdot 4\left(\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits t\right)^...
...\mathrm{tg}}\nolimits t \cdot\frac{1}{\cos^2 t}-\frac{1}{\cos t} \cdot(-\sin t)$    
  $\displaystyle =\frac{\sin^3 t}{\cos^5 t}-\frac{\sin t}{\cos^3 t}+\frac{\sin t}{\cos t}.$    

c)
Iz svojstava logaritamske funkcije slijedi

$\displaystyle f(x)=\log_{\sqrt e}\frac{1}{\cos^2x}
=\log_{e^{\frac{1}{2}}}{\lef...
...ight)^{-2}}
=2\cdot(-2)\log_{e}{\left(\cos x\right)}
=-4\ln\left(\cos x\right).$

Primjenom pravila za deriviranje kompozicije funkcija dobivamo

$\displaystyle f'(x)=-4\left[\ln\left(\cos x\right)\right]'=-4\, \frac{1}{\cos x...
...4\, \frac{1}{\cos x}\cdot\left(-\sin x\right)=4\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x.$

d)
Pravilo za deriviranje potencije iz [*] [M1, poglavlje 5.1.5] daje

$\displaystyle \left(\frac{1}{x}\right)'=\left(x^{-1}\right)'=-1\cdot x^{-1-1}=-\frac{1}{x^2}.$

Primjenom pravila za deriviranje kompozicije funkcija i deriviranje sume dobivamo

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\left(\arcsin\frac{x-1}{x}\right)' =\frac{1}{\sqrt{1-\left(\displaystyle\frac{x-1}{x}\right)^2}}\cdot \left(\frac{x-1}{x}\right)'$    
  $\displaystyle =\frac{1}{\sqrt{1-\displaystyle\frac{x^2-2x+1}{x^2}}}\cdot \left(...
...displaystyle\frac{2x-1}{x^2}}}\cdot \left[(1)'-\left(\frac{1}{x}\right)'\right]$    
  $\displaystyle =\frac{\vert x\vert}{\sqrt{2x-1}}\cdot\left[0-\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right] =\frac{\vert x\vert}{x^2\sqrt{2x-1}}.$    

e)
Prema pravilu za deriviranje potencije je

$\displaystyle \left(\sqrt{x}\right)'=\left(x^{\frac{1}{2}}\right)' =\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1}=\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} =\frac{1}{2\sqrt{x}},$ (5.1)

a pravilo za deriviranje kompozicije funkcija daje

$\displaystyle \left(\sqrt{4x-1}\right)'=\frac{1}{2\sqrt{4x-1}}\cdot(4x-1)'
=\frac{1}{2\sqrt{4x-1}}\cdot4=\frac{2}{\sqrt{4x-1}}.$

Primjenom pravila za deriviranje sume, pravila za deriviranje kompozicije funkcija i uvrštavanjem prethodnog rezultata dobivamo

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\left(\sqrt{4x-1}\right)'+\left(\mathop{\mathrm{arcctg}}\nolimits \sqrt{4x-1}\right)'$    
  $\displaystyle =\left(\sqrt{4x-1}\right)'-\frac{1}{1+\left(\sqrt{4x-1}\right)^2}\cdot\left(\sqrt{4x-1}\right)'$    
  $\displaystyle =\frac{2}{\sqrt{4x-1}}-\frac{1}{4x}\cdot\frac{2}{\sqrt{4x-1}}$    
  $\displaystyle =\frac{2}{\sqrt{4x-1}}\left(1-\frac{1}{4x}\right)=\frac{4x-1}{2x\sqrt{4x-1}}.$    

f)
Primjenom pravila za deriviranje kompozicije funkcija i deriviranje sume dobivamo

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\left[\ln^2 (2x+1)\right]'=2 \ln (2x+1)\cdot \left[\ln (2x+1)\right]'$    
  $\displaystyle =2 \ln (2x+1)\cdot \frac{1}{2x+1}\cdot(2x+1)'$    
  $\displaystyle =2 \ln (2x+1)\cdot \frac{1}{2x+1}\cdot 2=\frac{4\ln (2x+1)}{2x+1}.$    

g)
Dvostrukom primjenom pravila za deriviranje kompozicije funkcija i pravila za deriviranje sume dobivamo

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\left[\ln\ln (x^4+x)\right]' =\frac{1}{\ln (x^4+x)}\cdot\left[\ln (x^4+x)\right]'$    
  $\displaystyle =\frac{1}{\ln (x^4+x)}\cdot\frac{1}{x^4+x}\cdot(x^4+x)'$    
  $\displaystyle =\frac{1}{\ln \left(x^4+x\right)}\cdot\frac{1}{x^4+x}\cdot\left(4x^3+1\right)$    
  $\displaystyle =\frac{4x^3+1}{x\left(x^3+1\right)\ln\left(x^4+x\right)}.$    

h)
Pravilo za deriviranje kompozicije funkcija, formula za deriviranje eksponencijalne funkcije iz [*] [M1, poglavlje 5.1.5] i formula (5.1) daju

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\left(2^{\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \sqrt{x}}\right)' =2^{...
...imits \sqrt{x}}\ln2\cdot\left(\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \sqrt{x}\right)'$    
  $\displaystyle =2^{\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \sqrt{x}}\ln2\cdot\frac{1}{1+\left(\sqrt{x}\right)^2}\cdot\left(\sqrt{x}\right)'$    
  $\displaystyle =2^{\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \sqrt{x}}\ln2\cdot\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}.$    


Pravila deriviranja     DERIVACIJE I PRIMJENE     Logaritamsko deriviranje