×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Ravnina paralelna s pravcem     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Sjecište dvaju pravaca


Sjecište pravca i ravnine

Zadan je pravac $ p$ kao presjek ravnina

  $\displaystyle \pi_1 \ \ldots\ x-2z-3=0,$    
  $\displaystyle \pi_2 \ \ldots\ y-2z=0.$    

Odredite sjecište pravca $ p$ i ravnine $ \pi \ \ldots\ x+3y-z+4=0$ .

Rješenje. Traženo sjecište je sjecište ravnina $ \pi_1$ , $ \pi_2$ i $ \pi$ pa je dovoljno riješiti sustav od njihovih jednadžbi. Traženo sjecište je točka s koordinatama $ (1,-2,-1)$ .