×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Vektorski produkt     VEKTORSKA ALGEBRA I ANALITIČKA     Površina i visina trokuta


Linearna kombinacija vektora

Zadani su vektori $ \mathbf{a}$ , $ \mathbf{b}$ i $ \mathbf{c}$ takvi da $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ nisu kolinearni i vrijedi $ \mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=\mathbf{0}$ . Izrazite vektor $ \mathbf{a}$ preko vektora $ \mathbf{c}$ i $ \mathbf{d}$ , ako je $ \mathbf{d}=2\mathbf{a}+3\mathbf{b}$ .

Rješenje. Trebamo odrediti koeficijente $ \alpha, \beta \in\mathbb{R}$ za koje vrijedi

$\displaystyle \mathbf{a}=\alpha \mathbf{c}+\beta \mathbf{d}.$

Iz zadanih uvjeta slijedi

$\displaystyle \mathbf{a}=\alpha (-\mathbf{a}-\mathbf{b})+\beta (2\mathbf{a}+3\mathbf{b}),$

odakle imamo

$\displaystyle (1+\alpha-2\beta)\mathbf{a}+(\alpha-3\beta)\mathbf{b}=\mathbf{0}.$

Nekolinearnost vektora $ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ povlači njihovu linearnu nezavisnost pa je, prema [*] [M1, poglavlje 3.7],

$\displaystyle 1+\alpha-2\beta=0 \quad\textrm{ i }\quad \alpha-3\beta=0.$

Rješenja ovog sustava je $ \alpha=-3$ , $ \beta=-1$ . Tražena linearna kombinacija glasi

$\displaystyle \mathbf{a}=-3\mathbf{c}-\mathbf{d}.$