×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Svojstva determinanti     LINEARNA ALGEBRA     Laplaceov razvoj determinante -tog


Računanje determinante svođenjem na trokutasti oblik

Izračunajte determinantu matrice

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}.$    

Rješenje. Determinanta trokutaste matrice je jednaka umnošku elemenata na dijagonali. Koristeći svojstva determinante D5 i D6 iz [*] [M1, poglavlje 2.9.1], svedimo zadanu matricu na gornje trokutasti oblik. Vrijedi

$\displaystyle \det A$ $\displaystyle = \begin{vmatrix}1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & ...
...\begin{matrix}\\ \\ \scriptstyle{R_3-R_2}\\ \scriptstyle{R_4+2R_2} \end{matrix}$    
  $\displaystyle = \begin{vmatrix}1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 &...
... 1 & -2 \end{vmatrix} \begin{matrix}\\ \\ \\ \scriptstyle{R_4-R_3} \end{matrix}$    
  $\displaystyle =6\cdot \begin{vmatrix}1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} =6\cdot [1\cdot(-1)\cdot 1\cdot(-4)]=24.$