×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rang matrice ovisan o     LINEARNA ALGEBRA     Laplaceov razvoj


Sarrusovo pravilo

Sarrusovim pravilom izračunajte determinantu matrice

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}
3 & 4 & -5 \\
8 & 7 & -2 \\
2 & 1 & 8
\end{bmatrix}.$

Rješenje. Prepišimo prva dva stupca zadane matrice iza trećeg. Množenjem triju brojeva na dijagonalama, pri čemu umnoške na padajućim dijagonala zbrajamo, a one na rastućim oduzimamo, dobivamo

$\displaystyle \det A$ $\displaystyle =\begin{vmatrix}3 & 4 & -5 \\ 8 & 7 & -2 \\ 2 & 1 & 8 \end{vmatrix} \begin{matrix}3 & 4 \\ 8 & 7 \\ 2 & 1 \end{matrix}$    
  $\displaystyle = 3\cdot 7\cdot 8+4\cdot(-2)\cdot2+(-5)\cdot8\cdot1-(-5)\cdot7\cdot2-3\cdot(-2)\cdot1-4\cdot8\cdot8$    
  $\displaystyle =-68.$