×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Homogeni sustav jednadžbi ovisan     LINEARNA ALGEBRA     Rang matrice ovisan o


Rang matrice

Odredite rang sljedećih matrica:
a)
$ A=\begin{bmatrix}
2 & -3 & 16 & 1 \\
1 & 6 & -2 & 3 \\
1 & 3 & 2 & 2
\end{bmatrix}$ ,

b)
$ B=\begin{bmatrix}
2 & 3 & -1 & 4 \\
1 & 0 & 1 & 2 \\
3 & 4 & 0 & 7 \\
-2 & -1 & 4 & 1 \\
4 & -2 & 3 & 5
\end{bmatrix}$ .

Rješenje.

a)
Zamijenimo prvi i drugi redak da bi doveli broj $ 1$ na mjesto $ (1,1)$ . Elementarnim transformacijama nad retcima iz [*] [M1, teorem 2.4] slijedi

$\displaystyle A$ $\displaystyle \sim\begin{bmatrix}1 & 6 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 16 & 1 \\ 1 & 3 & 2...
... & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix}\\ \\ \scriptstyle{5R_3-R_2} \end{matrix}$    
  $\displaystyle \sim\begin{bmatrix}1 & 6 & -2 & 3 \\ 0 & -15 & 20 & -5\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$    

Dobili smo matricu u reduciranom obliku koja je ekvivalentna polaznoj. Budući da je rang dobivene matrice jednak broju ne-nul redaka, prema [*] [M1, definicija 2.4], slijedi

$\displaystyle \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (A)=2.$

b)
Zamijenimo prvi i drugi redak i zadanu matricu svedimo na reducirani oblik. Vrijedi

$\displaystyle B\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 4
& 0...
... -3 & 0 \\ 0 & 4
& -3 & 1 \\ 0 & -1 & 6 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -3
\end{bmatrix}$

Podijelimo sada drugi redak s brojem $ 3$ . Tada je

$\displaystyle B\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4
& -...
...& 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0
& 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.
$

Prema [*] [M1, teorem 2.4], dobivena matrica je ekvivalentna polaznoj, odnosno obje imaju isti rang. Budući je rang dobivene matrice jednak broju ne-nul redaka, slijedi

$\displaystyle \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits (B)=3.$


Homogeni sustav jednadžbi ovisan     LINEARNA ALGEBRA     Rang matrice ovisan o