×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Trigonometrijske i Eulerove supstitucije     Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Binomni integral


Metoda neodređenih koeficijenata

Vrijedi formula

$\displaystyle \int \frac{p_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}  dx=q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} +\alpha \int \frac{  dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$ (1.7)

gdje su $ p_n(x)$ i $ q_{n-1}(x)$ polinomi stupnja $ n$ i $ n-1$ , redom, a $ \alpha$ je realna konstanta. Koeficijente polinoma $ q_{n-1}$ i konstantu $ \alpha$ odredimo na sljedeći način:
1)
deriviramo obje strane jednakosti (1.7),
2)
pomnožimo dobivenu jednakost s $ \sqrt{ax^2+bx+c}$ (na taj način više nema izraza pod korijenom),
3)
izjednačimo koeficijente uz potencije od $ x$ i riješimo dobiveni sustav linearnih jednadžbi.
Nakon ovog postupka preostaje izračunati integral na desnoj strani formule (1.7). Taj integral se svođenjem na puni kvadrat i odgovarajućom supstitucijom svodi na tablični integral.

Integrali ovog tipa također se mogu rješavati trigonometrijskim i Eulerovim supstitucijama. Međutim, ako je red polinoma $ p_n$ velik, onda trigonometrijske i Eulerove supstitucije vode na složeni integral racionalne funkcije, pa je metoda neodređenih koeficijenata jednostavnija.

Primjer 1.12   Sljedeći integral prvo pomoću malog trika svedemo na oblik (1.7):

$\displaystyle I$ $\displaystyle =\int x^2\sqrt{4 x^2+9}  dx= \int \frac{x^2 (4 x^2+9)}{\sqrt{4 x^2+9}}  dx$    
  $\displaystyle =(A x^3+B x^2+C x+D)\sqrt{4 x^2+9} +E \int \frac{  dx}{\sqrt{4 x^2+9}}.$    

Deriviranje daje

$\displaystyle x^2\sqrt{4 x^2+9}$ $\displaystyle =(3 A x^2+2 B x+C)\sqrt{4 x^2+9}$    
  $\displaystyle \quad +(A x^3+B x^2+C x+D) \frac{4 x}{\sqrt{4 x^2+9}}+E \frac{1}{\sqrt{4 x^2+9}}.$    

Množenje ove jednakosti s $ \sqrt{4 x^2+9}$ daje

$\displaystyle x^2(4 x^2+9)=(3 A x^2+2 B x+C)(4 x^2+9)+(A x^3+B x^2+C x+D)4 x+E.
$

Izjednačavanje koeficijenata uz iste potencije od $ x$ na lijevoj i desnoj strani daje sustav linearnih jednadžbi. Rješavanje tog sustava i preostalog integrala daje

$\displaystyle I=\bigg(\frac{1}{4}  x^3 +\frac{9}{32}  x\bigg)\sqrt{4 x^2+9} ...
...ot \frac{1}{2} \mathop{\mathrm{arsh}}\nolimits \bigg(\frac{2}{3}  x \bigg)+C.
$

Izvedite za vježbu sve preskočene detalje.

Zadatak 1.8   Riješite integral

$\displaystyle \int \frac{  dx}{(x-1)^4\sqrt{x^2+x+1}}.
$

Uputa. Integrali oblika

$\displaystyle \int \frac{  dx}{(x-\alpha)^n\sqrt{x^2+x+1}}
$

supstitucijom $ x-\alpha=1/t$ svode se na oblik (1.7).


Trigonometrijske i Eulerove supstitucije     Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Binomni integral