×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Varijacijski račun     Varijacijski račun     Primjeri


Nužni i dovoljni uvjeti ekstrema

Neka je $ F(x,y,y')$ neprekidna dva puta derivabilna funkcija svojih argumenata. Pretpostavimo da je krivulja $ y_0=y_0(x)$ ekstrem funkcionala $ I(y)=\int\limits_a^b F(x,y,y')  dx$ . Neka je krivulja $ y=y(x)$ blizu krivulji $ y_0$ , odnosno neka za $ \rho>0$ vrijedi

$\displaystyle y_0(x)-\rho \leq y(x)\leq y_0(x)+\rho,\qquad x\in[a,b].
$

Razlika $ \delta y=y-y_0$ zove se varijacija funkcije $ y_0$ (vidi sliku 4.17).

Slika 4.17: Funkcija $ y_0$ i njene varijacije
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/var3.eps,width=7.0cm}
\end{center}\end{figure}

Dakle, vrijedi $ y=y_0+\delta y$ . Ovu jednakost možemo zapisati i kao

$\displaystyle y=y_0+\varepsilon \eta,
$

gdje je $ \eta=\eta(x)$ neka derivabilna funkcija, a $ \varepsilon>0$ dovoljno mali broj. Sada je

$\displaystyle y'=y_0'+\varepsilon \eta'
$

pa je

$\displaystyle I(y)=\int\limits _a^b F(x,y,y') dx=\int\limits _a^b
F(x, y_0+\varepsilon \eta, y_0'+\varepsilon \eta') dx.
$

Ako fiksiramo $ \eta$ , onda funkcional $ I$ postaje funkcija varijable $ \varepsilon$ , odnosno

$\displaystyle I(y)=I(\varepsilon) =\int\limits _a^b
F(x, y_0+\varepsilon \eta, y_0'+\varepsilon \eta') dx
$

pa nužni uvjet ekstrema glasi

$\displaystyle \frac{dI}{d\varepsilon}=0.
$

Funkcija $ y_0$ je rješenje problema pa mora biti i $ \varepsilon=0$ . Dakle,

$\displaystyle \frac{dI}{d\varepsilon} \bigg\vert _{\varepsilon=0}=0.
$

Prema pravilu za deriviranje pod znakom integrala (teorem 4.3) i pravilu za deriviranje složenih funkcija (teorem 3.5) vrijedi

$\displaystyle \frac{dI}{d\varepsilon}= \int\limits _a^b \left[ \frac{\partial F...
...x, 
y_0+\varepsilon \eta, y_0'+\varepsilon \eta') \eta' \right] dx.
$

Za $ \varepsilon=0$ je $ y=y_0$ i $ y'=y_0'$ pa parcijalne derivacije po $ y$ i $ y'$ postaju parcijalne derivacije po $ y_0$ i $ y_0'$ . Stoga je

$\displaystyle \frac{dI}{d\varepsilon} \bigg\vert _{\varepsilon=0}
= \int\limi...
... +
\frac{\partial F}{\partial y_0'}(x, 
y_0, y_0') \eta' \right] dx=0.
$

Parcijalna integracija drugog člana uz

$\displaystyle u=\frac{\partial F}{\partial y_0'}, \qquad du=\frac{d}{dx}\left(\...
...{\partial
F}{\partial y_0'}\right)  dx, \qquad dv=\eta' dx, \qquad v=\eta
$

daje

$\displaystyle \int\limits _a^b \frac{\partial F}{\partial y_0} \eta  dx+
\e...
...^b \eta  \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial
F}{\partial y_0'}\right)  dx=0,
$

odnosno

$\displaystyle \eta \frac{\partial F}{\partial y_0'} \bigg\vert _a^b + \int\l...
...- \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y_0'}\right)\right]\eta  dx=0.$ (4.4)

Razlikujemo dva slučaja.

Slučaj 1. Ako funkcija $ y_0$ zadovoljava rubne uvjete $ y_0(a)=A$ i $ y_0(b)=B$ , onda u obzir dolaze samo one funkcije $ y$ koje također zadovoljavaju iste rubne uvjete, odnosno za koje je $ y(a)=A$ i $ y(b)=B$ . No, onda je očito $ \eta(a)=\eta(b)=0$ pa je prvi član u relaciji (4.4) jednak nuli te nužan uvjet ekstrema glasi

$\displaystyle \int\limits _a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y_0} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y_0'}\right)\right]\eta  dx=0.$ (4.5)

Sada nam je potreban sljedeći teorem:

Teorem 4.5   Ako za neprekidnu funkciju $ \varphi(x)$ vrijedi

$\displaystyle \int\limits _a^b \varphi(x)  \eta(x) dx=0
$

za svaku neprekidno derivabilnu funkciju $ \eta$ za koju je $ \eta(a)=\eta(b)=0$ , onda je funkcija $ \varphi $ identično jednaka nuli, odnosno $ \varphi(x)=0$ za svaki $ x\in[a,b]$ .

Dokaz.
Teorem ćemo dokazati pomoću kontradikcije. Pretpostavimo da postoji točka $ \bar x\in(a,b)$ za koju je $ \varphi(\bar x)\neq 0$ , recimo $ \varphi(\bar x)> 0$ . Onda je, radi neprekidnosti, $ \varphi(x) >0$ i na nekoj okolini točke $ \bar x$ , recimo

$\displaystyle \varphi(x)>0,\qquad \bar x-\xi\leq x\leq \bar x+\xi,
$

za neki $ \xi>0$ . Definirajmo funkciju $ \eta$ na sljedeći način:

$\displaystyle \eta(x)=\left\{ \begin{array}{ll}
0, & x\in[a,\bar x-\xi],\\
(x-...
...in(\bar x-\xi,\bar x+\xi),\\
0,& x\in[\bar x +\xi,\leq b].
\end{array}\right.
$

Funkcija $ \eta$ zadovoljava pretpostavku teorema (provjerite). S druge strane, vrijedi

$\displaystyle \int\limits _a^b \varphi(x)  \eta(x) dx=
\int\limits _{\bar x-\xi}^{\bar +\xi} \varphi(x)  \eta(x) dx> 0,
$

što je suprotno pretpostavki teorema i teorem je dokazan.     
Q.E.D.

Direktnom primjenom teorema 4.5 na relaciju (4.5), uz ispuštanje indeksa 0 radi jednostavnosti, dobili smo Euler-Lagrangeovu jednadžbu

$\displaystyle \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=0.$ (4.6)

Dakle, ako je funkcija $ y$ ekstrem polaznog funkcionala, ona je nužno i rješenje Euler-Lagrangeove jednadžbe.

Slučaj 2. Ako funkcija $ y_0$ ne zadovoljava nikakve rubne uvjete, postupamo na sljedeći način: relacija (4.4) vrijedi za proizvoljnu funkciju $ \eta$ pa i za takve za koje je $ \eta(a)=\eta(b)=0$ . Stoga zaključujemo da i u ovom slučaju rješenje $ y$ mora zadovoljavati Euler-Lagrangeovu jednadžbu. Međutim, sada i prvi član u relaciji (4.4) mora biti jednak nuli za svaku funkciju $ \eta$ pa rješenje $ y$ mora zadovoljavati uvjete transverzalnosti (poprečnosti)

$\displaystyle \frac{\partial F}{\partial y'} (a, y(a), y'(a))=0,\qquad
\frac{\partial F}{\partial y'} (b, y(b), y'(b))=0.
$

Moguća je kombinacija prethodnih slučajeva: ako je rubni uvjet zadan samo u jednom kraju, onda u drugom kraju mora biti zadovoljen uvjet transverzalnosti.

Dovoljne uvjete ekstrema (Legendreovi uvjeti) navodimo bez dokaza. Neka funkcija $ y$ zadovoljava nužne uvjete ekstrema funkcionala $ I$ . Tada vrijedi:

i.
ako je $ F''_{y'y'}> 0$ , onda funkcija $ y$ daje lokalni minimum funkcionala $ I$ , a
ii.
ako je $ F''_{y'y'}< 0$ , onda funkcija $ y$ daje lokalni maksimum funkcionala $ I$ .


Varijacijski račun     Varijacijski račun     Primjeri