×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Polarne koordinate     Dvostruki integral     Trostruki integral


Nepravi integral

Nepravi integrali funkcija više varijabli definiraju se pomoću limesa, slično kao i nepravi integral funkcije jedne varijable (vidi poglavlje 2.5). Pri tome nastupaju razni fenomeni i problemi slični fenomenima kod proučavanja limesa funkcija više varijabli (vidi poglavlje 3.2), koje nećemo detaljno izučavati. Navest ćemo samo sljedeći zanimljiv primjer.

Izračunajmo

$\displaystyle I=\int\limits _{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}  dx.
$

Geometrijski se radi o površini između krivulje $ y=e^{-x^2}$ i $ x$ -osi (vidi sliku 4.6). Ovaj integral se koristi u teoriji vjerojatnosti. Naime, zadana podintegralna funkcija je vrlo slična funkciji

$\displaystyle \varphi (x)=\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}  e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},
$

što je takozvana funkcija gustoće vjerojatnosti normalne razdiobe (ili Gaussove razdiobe) s očekivanjem $ \mu$ i standardnom devijacijom $ \sigma$ 4.3.

Slika 4.6: Funkcija $ y=e^{-x^2}$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/vinep1.eps,width=8.0cm}
\end{center}\end{figure}

Parnost podintegralne funkcije i prelazak na limes daju

$\displaystyle I=2\int\limits _0^{\infty} e^{-x^2}  dx=2\lim_{r\to\infty} \int\limits _0^r e^{-x^2}  dx
\equiv 2\lim_{r\to\infty} I_r.
$

Ako $ \lim I_r$ postoji, onda je

$\displaystyle \left(\lim_{r\to\infty} I_r \right)^2 = \lim_{r\to\infty} I^2_r,
$

pa je

$\displaystyle I=2\sqrt{\lim_{r\to\infty} I_r^2}.
$

Vrijedi

$\displaystyle I_r^2$ $\displaystyle =I_r\cdot I_r = \int\limits _0^r e^{-x^2} dx\cdot \int\limits _0^r e^{-y^2} dy= \int\limits _0^r\int\limits _0^r e^{-(x^2+y^2)} dx dy$    
  $\displaystyle \equiv \iint\limits_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$    

Područje integracije $ D$ je, dakle, kvadrat sa stranicom $ r$ u prvom kvadrantu. Neka je $ K_r$ četvrtina kruga u prvom kvadrantu upisana kvadratu $ D$ i neka je $ K_{\sqrt{2} r}$ četvrtina kruga u prvom kvadrantu opisana kvadratu $ D$ (vidi sliku 4.7).

Slika: Kvadrat s upisanom i opisanom četvrtinom kruga
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/vinep2.eps,width=6.0cm}
\end{center}\end{figure}

Kako je $ e^{-(x^2+y^2)}>0$ i $ K_r\subset D\subset K_{\sqrt{2} r}$ , vrijedi

$\displaystyle \iint\limits_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy\leq I_r \leq \iint\limits_{K_{\sqrt{2} r}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$ (4.3)

U polarnim koordinatama vrijedi

$\displaystyle \iint\limits_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy=\int\limits _0^{\pi/2} \int\limits _0^r e^{-t^2}
t dt d\varphi .
$

Uz supstituciju $ t^2=u$ vrijedi

$\displaystyle \int e^{-t^2}t dt= \frac{1}{2}\int e^{-u} du= -\frac{1}{2}\int e^{-u}
=-\frac{1}{2} e^{-t^2}
$

pa je

$\displaystyle \iint\limits_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy= \frac{\pi}{2}\left(-...
...{2}
e^{-t^2}\right) \bigg\vert _0^r = \frac{\pi}{4} \left(-e^{-r^2}+1\right).
$

Dakle,

$\displaystyle \iint\limits_{K_r} e^{-(x^2+y^2)} dx dy\to \frac{\pi}{4}
$

kada $ t\to\infty$ . Slično vrijedi

$\displaystyle \iint\limits_{K_{\sqrt{2} r}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy= \frac{\pi}{4} \left(-e^{-2r^2}+1\right)
\to \frac{\pi}{4}
$

kada $ t\to\infty$ . Relacija (4.3) i teorem o ukliještenoj funkciji (vidi [*]M1, teorem 4.4) povlače

$\displaystyle \lim_{r\to\infty} I_r^2 =\frac{\pi}{4}
$

pa je konačno

$\displaystyle I=\sqrt{\pi}.
$


Polarne koordinate     Dvostruki integral     Trostruki integral