×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Definicija i osnovna svojstva     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Volumen i površina


Dvostruki integral

Dvostruki integral računamo uzastopnim računanjem dva jednostruka integrala pomoću Newton-Leibnitzove formule (vidi poglavlje 2.2). Opisat ćemo postupak integriranja u slučajevima kada je područje integracije:

Teorem 4.1   Neka je $ f:K\to\mathbb{R}$ neprekidna funkcija definirana na pravokutniku $ K=[a,b]\times [c,d]$ .4.1 Tada je

$\displaystyle \iint\limits_{K} f(x,y) dx dy= \int\limits _c^d\bigg( \int\li...
...x\bigg) dy=
\int\limits _a^b\bigg( \int\limits _c^d f(x,y) dy\bigg) dx.
$

Dokaz teorema temelji se na svojstvu da kod dvostrukih suma možemo zamijeniti poredak zbrajanja, odnosno

$\displaystyle \sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{i=1}^m \bigg(\sum_{j=1}^n...
...um_{j=1}^n \bigg(\sum_{i=1}^n a_{ij}
\bigg) = \sum_{j=1}^n\sum_{i=1}^m a_{ij}.
$

Detalje dokaza izostavljamo.

Primjer 4.2   Izračunajmo

$\displaystyle I=\iint\limits_{K} x y^2  dx dy
$

pri čemu je $ K=[a,b]\times [c,d]$ . Prema teoremu 4.1 vrijedi

$\displaystyle I$ $\displaystyle = \int\limits _a^b \bigg(\int\limits _c^d x y^2  dy\bigg) d...
...gg]  dx = \int\limits _a^b x \bigg( \frac{d^3}{3}-\frac{c^3}{3}\bigg)  dx$    
  $\displaystyle = \frac{1}{3} (d^3-c^3) \frac{x^2}{2}  \bigg\vert _a^b = \frac{1}{6} (d^3-c^3)(b^2-a^2).$    

Isti rezultat dobit ćemo i pomoću integrala

$\displaystyle I=\int\limits _c^d \bigg(\int\limits _a^b x y^2  dx\bigg) dy.
$

Napomena 4.1   Iz primjera 4.2 vidimo da se prvo integrira po jednoj, a zatim po drugoj varijabli, pri čemu rezultat ne ovisi o redoslijedu integriranja. Slično vrijedi i kada područje integracije nije pravokutnik, kao i kod viših dimenzija.

Napomena 4.2   Integral iz primjera 4.2 je integral sa separiranim varijablama, odnosno može se rastaviti na produkt dva jednostruka integrala, što općenito nije slučaj:

$\displaystyle \int\limits _a^b \bigg(\int\limits _c^d x y^2  dy\bigg) dx=\int\limits _a^b x dx\cdot
\int\limits _c^d y^2 dy.
$

Ako je područje integracije $ D$ zadano dvama neprekidnim funkcijama,

$\displaystyle D=\{(x,y):  a\leq x\leq b, g(x)\leq y\leq h(x)\},
$

onda je

$\displaystyle \iint\limits_D f(x,y) dx dy= \int\limits _a^b \bigg( \int\limits _{g(x)}^{h(x)} f(x,y) dy
\bigg)  dx.
$

Primjer 4.3   Izračunajmo integral

$\displaystyle I=\iint\limits_D (x+y^2) dx dy,
$

pri čemu je $ D$ područje omeđeno funkcijama $ y=x^2$ i $ y=x^4$ . Za određivanje granica integracije potrebno je skicirati područje $ D$ , što je napravljeno na slici 4.2.

Slika: Područje integracije dvostrukog integrala
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/vi25.eps,width=8.0cm}
\end{center}\end{figure}

Vidimo da je

$\displaystyle D=\{(x,y):  -1\leq x\leq 1, x^4\leq y\leq x^2\}
$

pa je

$\displaystyle I$ $\displaystyle = \int\limits _{-1}^1 \bigg( \int\limits _{x^4}^{x^2} (x+y^2) d...
... dx= \int\limits _{-1}^1 \bigg[ xy +\frac{y^3}{3} \bigg]_{x^4}^{x^2}  dx$    
  $\displaystyle =\int\limits _{-1}^1 \bigg( x^3 +\frac{x^6}{3} -x^5 -\frac{x^{12}...
...rac{x^7}{21}-\frac{x^6}{6} -\frac{x^{13}}{39} \bigg]_{-1}^{1} = \frac{4}{91}.$    

No, prema napomeni 4.1 i svojstvu V2, integral možemo riješiti i integrirajući prvo po varijabli $ x$ . Područje $ D$ rastavljamo na uniju dva disjunktna područja $ D_1$ i $ D_2$ , gdje je

$\displaystyle D_1$ $\displaystyle =\{(x,y):  0\leq y\leq 1, -\sqrt[4]{y}\leq x \leq -\sqrt{y}\},$    
$\displaystyle D_2$ $\displaystyle =\{(x,y):  0\leq y\leq 1, \sqrt{y}\leq x \leq \sqrt[4]{y}\},$    

pa je

$\displaystyle I=\int\limits _{0}^1 \bigg( \int\limits _{-\sqrt[4]{y}}^{-\sqrt{y...
...limits _{\sqrt{y}}^{\sqrt[4]{y}} (x+y^2) dx\bigg) dy
=\cdots=\frac{4}{91}.
$

Približna vrijednost dvostrukog integrala može se dobiti koristeći Java program koji računa odgovarajuću integralnu sumu prema definiciji 4.1.


Poglavlja


Definicija i osnovna svojstva     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Volumen i površina