×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Hiperbolički paraboloid     Plohe drugog reda     Stožac


Hiperboloid

Jednokrilni hiperboloid zadan je formulom (slika 3.18):

$\displaystyle \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$    

Dvokrilni hiperboloid zadan je formulom (slika 3.18):

$\displaystyle -\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$    

Slika 3.18: a) Jednokrilni i b) dvokrilni hiperboloid za $ a=b=c=1$
Image hip1 Image hip2
a) b)

Nivo-krivulje hiperboloida su elipse, a presjeci s ravninama koje su paralelne sa $ z$ -osi su hiperbole. Kao i kod ostalih ploha, pomoću transformacije $ x\to x-x_0$ pomičemo središte hiperboloida, a cikličkom zamjenom varijabli nastaju hiperboloidi koji se protežu u smjeru ostalih koordinatnih osi.

Zadatak 3.4   Prikažite hiperboloide sa slike 3.18 u parametarskom obliku. Uputa. Treba koristiti hiperbolne funkcije $ \sinh  \textrm{i}  \cosh $ .