×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Eliptički paraboloid     Plohe drugog reda     Hiperboloid


Hiperbolički paraboloid

Opća formula hiperboličkog paraboloida glasi:

$\displaystyle z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}.$    

Na slici 3.17 prikazan je hiperbolički paraboloid $ z=x^2-y^2$ .
Slika: Hiperbolički paraboloid i njegove nivo-krivulje
Image hippar
Hiperbolički paraboloid ima oblik sedla. Nivo-krivulje su hiperbole, a presjeci s ravninama koje su paralelne s $ xz$ -ravninom i $ yz$ ravninom su parabole.

Zadatak 3.3   Nacrtajte nivo-krivulje za $ z=0,2,3$ i presjeke s $ yz$ -ravninom hiperboličkog paraboloida $ x=4$ za $ z-2=x^2-(y-2)^2/4$ .