×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Nepravi integral     Nepravi integral     Primjene određenog integrala


Kriteriji konvergencije

Slično kao kod redova brojeva (vidi [*] [*] [*]M1, teorem 6.10 i teorem 6.11) i kod nepravog integrala možemo zaključiti je li konvergira bez računanja samog integrala.

Poredbeni kriterij glasi: ako je $ 0\leq f(x)\leq g(x)$ za svaki $ x\in(a,b)$ , pri čemu su $ a$ i $ b$ granice nepravog integrala, onda konvergencija integrala $ \displaystyle \int_a^b g(x) dx$ povlači konvergenciju integrala $ \displaystyle \int_a^b f(x) dx$ , a divergencija integrala $ \displaystyle \int_a^b f(x) dx$ povlači divergenciju integrala $ \displaystyle \int_a^b g(x) dx$ .

Teorem o apsolutnoj konvergenciji glasi: konvergencija integrala $ \displaystyle \int_a^b \vert f(x)\vert  dx$ povlači konvergenciju integrala $ \displaystyle \int_a^b f(x) dx$ .

Primjer 2.5   Integral

$\displaystyle \int\limits _{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx=\sqrt{\pi},
$

koji ima važnu primjenu u teoriji vjerojatnosti, nije elementarno rješiv. Međutim, koristeći poredbeni kriterij lako vidimo da taj integral konvergira. Kako je podintegralna funkcija parna, očito vrijedi (slika 2.10)

$\displaystyle \int\limits _{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx=
2 \int\limits _{0}^{+\infty} e^{-x^2} dx.
$

Iz slike 2.10, činjenica da za $ 0\leq x\leq 1$ vrijedi $ 0\leq
e^{-x^2}\leq 1$ , dok za $ x>1$ vrijedi $ 0< e^{-x^2} < e^{-x}$ , i poredbenog kriterija, slijedi

$\displaystyle \int\limits _{0}^{+\infty} e^{-x^2} dx=
\int\limits _{0}^{1} e^...
...1}^{+\infty} e^{-x^2} dx
\leq 1 + \int\limits _{1}^{+\infty} e^{-x} dx< 2,
$

pa promatrani integral konvergira.

Kao ilustraciju apsolutne konvergencije promotrimo integral (vidi sliku 2.11)

$\displaystyle \int\limits _0^{+\infty} \sin x e^{-x} dx.
$

Kako za $ x\geq 0$ vrijedi $ \vert\sin x e^{-x}\vert\leq e^{-x}$ , po poredbenom kriteriju zaključujemo da $ \displaystyle \int_0^{+\infty} \vert\sin x e^{-x}\vert dx$ konvergira. No, onda i zadani integral konvergira po teoremu o apsolutnoj konvergenciji.

Slika: Poredbeni kriterij za određeni integral
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/poredbeni,width=9.0cm}
\end{center}\end{figure}

Slika 2.11: Apsolutna konvergencija nepravog integrala
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/apsolutna,width=9.0cm}
\end{center}\end{figure}


Nepravi integral     Nepravi integral     Primjene određenog integrala