×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Integriranje nekih iracionalnih funkcija     Trigonometrijske i Eulerove supstitucije


Racionalna supstitucija

Integral oblika

$\displaystyle \int \mathcal{R} \bigg(x,\bigg(\frac{ax+b}{cx+d}\bigg)^{\frac{m_1...
...{\frac{m_k}{n_k}}
\bigg)  dx,\quad m_i,n_i\in \mathbb{N}, i=1,\ldots,k,
$

rješavamo racionalnom supstitucijom

$\displaystyle \frac{ax+b}{cx+d}=t^n,
$

gdje je $ n$ najmanji zajednički višekratnik od $ n_1,\ldots,n_k$ .

Primjer 1.10   Vrijedi

$\displaystyle I$ $\displaystyle = \int \frac{8-\sqrt{\displaystyle \frac{64 x-1}{x}}} {\sqrt[3]{\bigg(\displaystyle \frac{64 x-1}{x}\bigg)^2}} dx$    
  $\displaystyle = \left\{ \frac{64 x-1}{x}=t^6 \Rightarrow 64 x-1=x t^6 \Rightarrow x=\frac{1}{64-t^6} \Rightarrow  dx=\frac{6 t^5}{(64-t^6)^2} dt\right\}$    
  $\displaystyle = \int \frac{8-t^3}{t^4}\cdot \frac{6 t^5}{(64-t^6)^2} dt = 6\int \frac{t}{(8-t^3)(8+t^3)^2} dt.$    

Zadani integral smo sveli na integral racionalne funkcije pa ga možemo riješiti prema pravilima iz poglavlja 1.4.

Zadatak 1.6   Izračunajte integrale

  $\displaystyle \int \frac{2}{(2-x)^2}\sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} dx,$    
  $\displaystyle \int\frac{1}{\sqrt[4]{(x-1)^3(x+2)^5}} dx.$